Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE DO SIWZ

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.

Dopuszcza się złożenie Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat.
  2. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.