Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.], w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzyszu uchwały nr XXVI/186/20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych.

W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają  połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku ZEC, jako spółki przejmowanej przez ZUK, jako spółką przejmującą.

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.], w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzyszu uchwały nr XXVI/186/20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych.

W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają  połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku ZEC, jako spółki przejmowanej przez ZUK, jako spółką przejmującą.

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRACĘ W ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO- ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK

 Sposób zatrudnienia: umowa o pracę.

System pracy- podstawowy, równoważny- zmianowy

Miejsce wykonywanie pracy: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 1. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI, uprawnienia energetyczne SEP do 1 kV.
 2. Doświadczenie z zakresu elektrotechniki i mechaniki.
 3. Wykształcenie techniczne w kierunku elektryka, elektromechanika.

 

Zakres czynności:

 1. Dbanie o prawidłową eksploatację i konserwację rozdzielni, urządzeń elektrycznych i AKPiA na obiekcie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu i przydzielonych węzłach cieplnych.
 2. Wykonywanie przeglądów i remontów urządzeń elektrycznych oraz AKPiA zgodnie z instrukcjami.
 3. Usuwanie na bieżąco zaistniałych uszkodzeń i awarii.
 4. Stałe kontrolowanie pracy urządzeń rozdzielni NW i pozostałych urządzeń.
 5. Codzienne spisywanie stanu licznika zużycia energii elektrycznej.
 6. Po zakończeniu sezonu grzewczego w trakcie postoju przeprowadzenie konserwacji rozdzielni NW, szaf kotłowych, szafy pomiarów ogólnych i pozostałych rozdzielni zasilających urządzenia współpracujące z kotłami.
 7. Czuwanie nad pracą urządzeń do chwili przekazania swoich obowiązków elektrykowi/elektromonterowi przejmującemu zmianę.
 8. Przestrzeganie czasu pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko elektryka prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub o złożenie osobiście na adres Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Rynek 3 do dnia 26.03.2021 r. godz. 12:00 z dopiskiem „ Aplikacja na stanowisko elektryka” 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.

 

 


ZAWIADOMIENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych [dalej: k.s.h.], w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzyszu uchwały nr XXVI/186/20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych.

W celu uproszczenia zarządzania spółkami, a zarazem zmniejszenia kosztów zarządzania w obu spółkach i osiągnięcia efektu synergii, spółki zamierzają  połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku ZEC, jako spółki przejmowanej przez ZUK, jako spółką przejmującą.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE PREZESA ZEC W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W ZWIĄZKU Z COVID-19


NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Sposób zatrudnienia: umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Miejsce wykonywanie pracy: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 3. Przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i uzyskała tytuł zawodowy i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
 2. Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz.
 3. Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej spółki prawa handlowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 2. Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 3. Umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym programów księgowych, bankowych oraz sprawozdawczych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ustawy o rachunkowości.
 2. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
 3.  
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Współpraca z urzędami, bankami, dostawcami i odbiorcami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko głównego księgowego prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub o złożenie osobiście na adres Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Rynek 3, piętro 4

do dnia 13.08.2020 r. godz. 12:00 z dopiskiem „ Aplikacja na stanowisko głównego księgowego”

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.


PRZERWA REMONOTOWA 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZERWY REMONTOWEJ

ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu informuje, że

nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców w związku z zaplanowaną przerwą remontową.

 

 

w dniach 20.07.-27.07.2020 r. do budynków:

Osiedle Robotnicze 3, Giżycka 10, Osiedle Robotnicze 5, Osiedle Robotnicze 7, Osiedle Robotnicze 7B, ul. Kajki 1, ul. Osiedle Robotnicze 11, ul. Giżycka 1, ul. Giżycka 10B, ul .Osiedle Robotnicze 9, ul. Giżycka 10A

 

w dniach 27.07-03.08.2020 r. do budynków:

Ełcka 28, Ełcka 28A, Ełcka 28B, Ratuszowa 11, Ratuszowa 5, Ratuszowa 4, Ełcka 24, Ełcka 28, Ełcka 28A, Ełcka 28B, Ełcka 30, Ełcka 37, Ełcka 47

 

 

Wszystkich odbiorców przepraszamy za niedogodności.


ogłoszenie Spotkanie Informacyjno- Szkoleniowe 29.01.2020 r.

realizowane w ramach projektu RPWM.04.01.00-28-0364/16 pn. "Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne".

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, realizowane w ramach projektu RPWM.04.01.00-28-0364/16 pn. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego – ogniwa fotowoltaiczne”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.01.2020

o godzinie od 10:00 do 14:00 oraz o godzinie od 14:00 do 18:00,

w miejscu: Hala Mosir w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11A

Spotkanie jest bezpłatne

 

Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego – ogniwa fotowoltaiczne

Celem głównym projektu poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę instalacji wykorzystujących energię słońca na potrzeby budynku Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu, mającej na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Pliki do pobrania:

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;  w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywanie pracy: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 3. Przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i uzyskała tytuł zawodowy i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
 2. Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz.
 3. Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej spółki prawa handlowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 2. Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 3. Umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym programów księgowych, bankowych oraz sprawozdawczych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ustawy o rachunkowości.
 2. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Współpraca z urzędami, bankami, dostawcami i odbiorcami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie i niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko głównego księgowego prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub o złożenie osobiście na adres Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4

do dnia 26.04.2019 r.z dopiskiem „ Aplikacja na stanowisko głównego księgowego”

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 kwi 2019 14:10
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2019 14:16
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 9207 razy

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Głównego Księgowego

w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Olender, zamieszkała w Orzyszu.


NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywanie pracy: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 3. Przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i uzyskała tytuł zawodowy i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
 2. Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz.
 3. Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej spółki prawa handlowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 2. Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 3. Umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym programów księgowych, bankowych oraz sprawozdawczych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ustawy o rachunkowości.
 2. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Współpraca z urzędami, bankami, dostawcami i odbiorcami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie i niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko głównego księgowego prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub o złożenie osobiście na adres Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4

do dnia 20.03.2018 r. godz. 12:00 z dopiskiem „ Aplikacja na stanowisko głównego księgowego”

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert.