Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej


KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę-01 maja 2021 r.
Za święto przypadające dnia 01 maja 2021 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin, wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 04 maja 2021 r. (wtorek).

OZE art 116

Informacja za 2020 r.
 

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Żródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawilanych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz ciepła odpadowego z instlacji przemysłowych w cieple dostarcoznym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2020 wynosiły:

- ciepła wytworzonego z odnaiwlnych źródeł energii - 0%,

- ciepła instlacji termicznego przekształcenia odpadów - 0%,

- ciepła odpadowego z instlacji przemysłowych - 0%


KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę-26.12.2020 r.
Za święto przypadające dnia 26 grudnia 2020 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin, wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek).

TARYFA DLA CIEPŁA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU z dnia 14 października 2020 r.

Taryfa obowiązywać będzie od dnia 27 listopada 2020 r. (Decyzja nr OGD. 4210.12.2020.572.XIV.AC.

Taryfę można pobrać ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Regulacji Eneregetyki w zakładce "Taryfy i inne decyzje- biuletyn branżowy"

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3913,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html

 

 

Pliki do pobrania:

REALIZACJA PROJEKTU POIŚ 2014-2020

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.01-00-008/19-00 "Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysza- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczącycych wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

W ramach planowanej inwestycji planowana jest rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni opalanej biomasą w oparciu o dwa kotły o mocy znamionowej 5,0 MW każdy. Koszt tego działania to 21.941.662,50 zł, natomiast kwota dofinansowania- 7.850.850,00 zł. 


Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. , jako beneficjent projektu pn.:


•    "Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysza- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" nr POIS.01.01.01-00-008/19-00 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczącycych wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

Otworzy się w nowym okniehttp://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


REALIZACJA PROJEKTU POIŚ 2014-2020

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.01.05-00-00-0016/19-00 pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji" w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

W ramach planowanej inwstycji podłączone będą do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki wielorodzinne, budynki ŚDS oraz obiekty na terenie jednostki wojskowej. Wykonane zostaną nowe sieci ciepłownicze o długości około 5532m w technologii rur preizolowanych, zmodernizowane zostanie około 380m sieci polegające na wymianie sieci wykonanej w technologii kanałowej na preizolowane. Ponadto w podłączonych obiektach wykonane zostną węzly ciepłownicze. Koszt tego działania to 12.882.651,00 zł, natomiast kwota dofinansowania- 8.899.245,00 zł. 


Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zakład Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. , jako beneficjent projektu pn.:


•    "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji" nr POIS.01.05-00-00-0016/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

Otworzy się w nowym okniehttp://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę-15.08.2020 r.

Za święto przypaadające dnia 15 sierpnia 2020 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin, wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

 

 


KOMUNIKAT

w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. o.o. w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 433)

 

 

od 17 marca 2020 roku Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu wprowadza ograniczenia w świadczonych usługach poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w budynku Ratusza przy ulicy Rynek 3 oraz Kajki 4.


 

1. Obsługa klientów ZEC będzie odbywała się wyłącznie poprzez:

 

          -Pocztę tradycyjną: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

          -Telefonicznie: 87 42-37-203, e-mailowo: zec.orzysz@wp.pl

 

          -W sprawach pilnych wymagających bezpośredniego kontaktu:

Biuro: 87 42-37-203

Prezes Zarządu: 607 429 917

Mistrz ZEC: 603 677 676

 

2. Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu w okresie, o którym mowa wyżej powinno następować bezpośrednio na podany numer konta bankowego: 83 1020 4753 0000 0902 0003 9818.

 

3. Zmiany wprowadza się do odwołania.


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OKAZJĄ DO POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO-OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

 

 

 

  

      

   

 

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu przystąpił do realizacji projektu pod nazwą  „Odnawialne źródła energii okazja do poprawy środowiska naturalnego – ogniwa fotowoltaiczne”.

Inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca . Projekt uzyskał dofinansowanie ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020. Wartość projektu ogółem 277699,56 zł. , wydatki kwalifikowalne 225772,00 zł. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych. Inwestycję planuje się wykonać do 31.12.2019 r. Wdrożenie projektu przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną budynku ZEC objętego projektem. Obniży się  emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Tym samym realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja inwestycji, która w swoim zakresie przewiduje instalacje systemów fotowoltaicznych pozwoli na konwersje energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Podejmowane działania pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy Orzysz. Zwiększone zostanie również bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2019 10:47
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2019 10:50
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 9371 razy

TARYFA DLA CIEPŁA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Taryfa obowiązuje od dnia 10 maja 2019 r. (Decyzja nr. OGD.4210.37.2018.572.XIII.MBr1

Strona internetowa Dziennika Urzędu Województwa Warmińsko -Mazurskiego, na której znajduje się tarfyfa dla ciepła do pobrania: http://http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/2224/akt.pdf/WDU_N/2019/2224/akt.pdf

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 10:02
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 10:21
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 9865 razy

OZE art 116

Informacja za 2018 r.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Żródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawilanych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz ciepła odpadowego z instlacji przemysłowych w cieple dostarcoznym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2018 wynosiły:

- ciepła wytworzonego z odnaiwlnych źródeł energii - 0%,

- ciepła instlacji termicznego przekształcenia odpadów - 0%,

- ciepła odpadowego z instlacji przemysłowych - 0%


Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Pliki do pobrania:


OZE art 116

Informacja za 2017 r.
 

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytowrzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2017 wyniosły:

- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii- 0%

- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów- 0%

- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych- 0%


TARYFA DLA CIEPŁA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU z dnia 17 listopada 2017 r.

Taryfa obowiązuje od dnia 05.12.2017 r. (Decyzja nr OGD.4210.7.16.2017.572.XII.RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2017 r.)

strona internetowa Dziennika Urzędu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, na której znajduje się taryfa dla ciepła do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4600/

Pliki do pobrania:

Informacja o wstrzymaniu dostaw ciepła do odbiorców.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu informuje, że w dniach 13-21 czerwca 2016 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców w związku z zaplanowaną przerwą remontową. Ponowne wznowienie dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej nastąpi w dniu 21 czerwca 2016r. około południa.                                                                                                                    

Wszystkich odbiorców przepraszamy za niedogodności.