Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji” 2/2021/ZEC; 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

UWAGA !!!

Orzysz, 2021.07.02

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji źródeł niskiej emisji” - 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 08.07.2021 r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 

 

UWAGA !!! W wyniku inkorporacji spółek gminnych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., z dniem 01 czerwca 2021 r. nastąpiło przejęcie Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o. przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.

Wszelkie obowiązki  przejmuje Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. NIP 849 000 80 29, REGON 790155073, KRS 19760.

W załączeniu nr.9 aktualny odpis KRS z wpisem 01.06.2021r. o przejęciu Spółki w dziale 6.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych.

Zakres zamówienia stanowi:

realizacja na terenach miejskich:

SIECI

ZADANIE I[1]  budowa nowej sieci cieplnej o długości 964,80 mb + modernizacja istniejącej sieci cieplnej w zakresie zwiększenia średnic, o długości 325,60 mb;

ZADANIE III budowa nowej sieci cieplnej długości 2156,10 mb;

ZADANIE IV budowa nowej sieci cieplnej o długości 513,80 mb;

ZADANIE V  modernizacja istniejącej sieci cieplnej o długości 476,40 mb w zakresie zmiany technologii – z kanałowej na rury preizolowane

WĘZŁY - dostawa i montaż 20 węzłów cieplnych

 

realizacja na terenach zamkniętych:

SIECI

ZADANIE II  budowa nowej sieci z przyłączenia o długości 1651,80 mb.

WĘZŁY – dostawa i montaż 3 węzłów cieplnych.

 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy:

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kod uzupełniający:

CA07-1                       Izolowane

FD05-1                       Na wszystkie pory roku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
 2. Zakres przedmiotowy OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

 • CZĘŚĆ I – realizacja na terenach miejskich

Zakres przedmiotowy świadczenia objęty CZĘŚCIĄ I:

 

SIECI CIEPLNE

Lp.

Rodzaj sieci

Długość [m]

Zakres średnic

1

sieci

3.626,90

2xdn25/90 – 2xdn250/400

2

przyłącza

809,80

2xdn25/90 – 2xdn65/140

 

WĘZŁY CIEPLNE

Lp.

RODZAJ WĘZŁA

Ilość [szt.]

Moc wymiennika [kW]

co

cwu

1

jednofunkcyjny wymiennikowy co

13

25 - 100

-

2

dwufunkcyjny wymiennikowy co + cwu

7

60 - 90

20 - 45

 

 • CZĘŚĆ II – realizacja na terenach zamkniętych

Zakres przedmiotowy świadczenia objęty CZĘŚCIĄ II:

SIECI CIEPLNE

Lp.

Rodzaj sieci

Długość [m]

Zakres średnic

1

sieci

334,70

2xdn100/200 – 2xdn200/315

2

przyłącza

1.317,10

2xdn100/200 – 2xdn150/250

WĘZŁY CIEPLNE

Lp.

RODZAJ WĘZŁA

Ilość [szt.]

Moc wymiennika [kW]

co

cwu

1

dwufunkcyjny wymiennikowy co + cwu

3

1x920 – 2x2025

140                       - 850

 

 • Szczególne warunki wykonywanie świadczenia w zakresie CZĘŚCI II
 • Realizacja robót będzie mogła się odbywać w poniedziałek – czwartek, w godzinach 700-1500; piątek 700-1300; (istnieje możliwość pracy w innych godzinach po uzgodnieniu z Dowódcą J.W.1460).
 • W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie wyrazić zgodę na poddanie swoich pracowników i pracowników podwykonawców oraz środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 412 z późn. zm.) – podlegając w tym zakresie wymogom zakreślonym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Właściwej Jednostki Wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia.
 • Po podpisaniu umowy, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wniosku o wydanie przepustek wstępu osób i wjazdu pojazdów wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.
 • Jeżeli wykonawca (podwykonawca) przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami §54 pkt 1-5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18);
 • Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
 • W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, instalacji p. poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca będzie musiał usunąć awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
 1. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 2. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 3. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły oraz
 • 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

 

[1] Podział na zadania zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 cze 2021 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 21 cze 2021 14:31
Data edycji: poniedziałek, 21 cze 2021 14:33
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 28561 razy
Ilość edycji: 5

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy Numer referencyjny: 1/2021/ZEC 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8

UWAGA !!!

Orzysz, 2021.07.02

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” -Numer referencyjny: 1/2021/ZEC 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin dodatkowej, obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 08.07.2021 r. na godzinę 11:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 

UWAGA !!! W wyniku inkorporacji spółek gminnych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., z dniem 01 czerwca 2021 r. nastąpiło przejęcie Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o. przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.

Wszelkie obowiązki  przejmuje Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. NIP 849 000 80 29, REGON 790155073, KRS 19760.

W załączeniu nr.9 aktualny odpis KRS z wpisem 01.06.2021r. o przejęciu Spółki w dziale 6.

 

UWAGA !!!

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 15.06.2021 r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowę magazynu biomasy,
 • budowę przykotłowego magazynu biomasy, z podłogą ruchomą,
 • dostawę i montaż dwóch kotłów wodnych o mocy znamionowej 5,0 MW każdy, opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła (w tym instalacja technologiczno-hydrauliczna kotła, urządzenia automatyki, pomiarów i sterowania, instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostosowanie technologii istniejącej kotłowni do współpracy z projektowaną ciepłownią, w tym m.in. połączenie istniejącego i projektowanego źródła ciepła, dostosowanie pompowni, układu zabezpieczeń, stabilizacji i uzupełniania,
 • zagospodarowanie terenu ciepłowni,
 • przeprowadzenie próby uruchomienia – próba rozruchowa 72-godzinna.
 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8          Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod uzupełniający:

CB32-7                Opalane drewnem

FD05-1                Na wszystkie pory roku

GA20-4                Konkretna moc

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.
 2. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 4. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art.121 pkt.1 ustawy wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę składającego ofertę dostawy i montażu kotłów opalanych biomasą. W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcą.
 5. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, wymagania wskazane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
 6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, armaturęAKPiA, rurociągi oraz
 • 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 cze 2021 12:26
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2021 12:51
Data edycji: wtorek, 8 cze 2021 11:04
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 30208 razy
Ilość edycji: 6

INKORPORACJA SPÓŁEK GMINNYCH

W WYNIKU INKORPORACJI SPÓLEK GMINNYCH W TRYBIE ART. 492§ 1 PKT 1 K.S.H., Z DNIEM 01 CZERWCA 2021 R. NASTĄPIŁO PRZEJĘCIE

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ORZYSZU KRS 42220 PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP. Z O.O. KRS 19760

 

KONTAKT:

tel.: 730 996 700
e-mail.: biuro@zukorzysz.pl 

 

TELEFONY ALARMOWE 

1. Wodociągi - 693 420 504

2. Kanalizacja - 781 420 500

3. Ciepłownictwo - 603 810 413

4. Urzymanie zieleni - 602 700 165


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.

Dane o złożonych ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 4

b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia Wykonawcy: 0

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin

 

Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający podpisał umowę na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT i sprostowanie omyłki pisarskiej

Do zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw w 2021 r.
Zdjęcie
Zdjęcie
SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ
SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ
Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2020 08:04
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2020 08:34
Data edycji: wtorek, 15 gru 2020 13:40
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 39451 razy
Ilość edycji: 1

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Do zapytanie ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2021 r.

 

I.ZAMAWIAJĄCYZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 

12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki i maszyn będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w 2021r.
 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
  w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
 3. a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 200 dm3.
 4. b) benzyna PB 95- około 150 dm3
 5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowo- cenowy)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

    2. Do oferty należy załączyć:

a)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;

b)  koncesję na dystrybucję paliwa;

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego.

 

VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Rynek 3, do 12.2021 r. do godz. 12:00 Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2020 r. o godz. 12:10 w budynku Ratusza, IV piętro ul. Rynek 3, Orzysz.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Kontakt: 087 42-37-203
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliw 2021r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie ceny detalicznej w dniu ogłoszenia zapytania (04.12.2020 r.)  1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku- formularz ofertowo- cenowy);
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowo- cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli:

a) oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu

b) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

c) do oferty zostały załączone wszystkie załączniki określone w pkt XI zapytania;

d) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

e) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert. Kryterium oceny oferty będzie stanowić wartość netto wykonania zamówienia – 100%,

Oferowana wartość opustu podana w formularzu ofertowym musi być jednakowa dla Pb 95 oraz ON. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy , którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

 IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

X.DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

XI.ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowo- cenowego
 2. Wzór umowy.
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
 4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

Do zapytanie ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu
Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 1. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
  Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
  NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
  tel. 087 42-37-203
  e-mail: zec.orzysz@wp.pl
  adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl
 2. Tryb:
  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu budowlanego niżej wymienionych obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 1. Budynek główny (kotłownia)
 2. Budynek pomocniczy (biurowo- warsztatowy)
 3. Budynek portierni
 4. Budynek przepompowni
 5. Skład żużlu
 6. Skład opału
 7. Wysokoparametrowa sieć cieplna wraz z komorami (8szt.). Sieć wybudowana jest w systemie rur preizolowanych. Ok. 350 m wybudowana jest w systemie kanałowym.
 8. Fundament i konstrukcja wsporcza komina.

Przegląd należy wykonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo budowlane w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym.

Wykonawca powinien posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 31.12.2020 r.

 

Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Płatność przelewem po wykonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 07.12.2020 r. na adres: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- w tytule prosimy o wpisanie „oferta-wykonanie rocznego przeglądu budynków”

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:
 3. Ilość punktów przyznana za kryterium cena-

Cena oferty(C) Wartość kryterium- (waga) 60%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100pkt x waga

       Cena badanej oferty

 

 

 1. Ilość punktów przyznana za kryterium ilości wykonanych przeglądów- (waga)40%

Ocenie podlega doświadczenie wykonywania podobnych zadań w okresie ostatnich 3 lat w formie oświadczenia potwierdzonego przez Zleceniodawcę. (3 przeglądy).

 

          Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100pkt x waga

                                                  2

Przedział 1- do 2 przeglądów

Przedział 2- powyżej 2 przeglądów

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.
Pliki do pobrania:

DODATKOWE INFORMACJE DO SIWZ

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021 oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej na rok 2021.

Dopuszcza się złożenie Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat.
 2. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2020/2021


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2019 10:17
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2019 10:19
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 64462 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA NA SPRZEDAŻ ENERGII ELKTRYCZNJE NA ROK 2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2019 09:32
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2019 09:36
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 64481 razy

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY ZAPYTANIA NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2019 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2019 12:41
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 65347 razy

Informacja z otwarcia ofert

DOTYCZY ZAPYTANIA NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2019 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2019 12:34
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 65278 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa instalcji fotowoltaicznej o mocy 39,68kWp
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 maj 2019 10:12
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2019 10:27
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 65968 razy


Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2020

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2020

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 1. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

CPV 093 00000-2 Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 

 

III. Kryteria wyboru oferty

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.
 2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzyszu, nie później niż do dnia 03.06.2019 r. do godz. 11:50 osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych stronach opatrzonych podpisem (parafką), w kolejności zgodnej z treścią załączonych formularzy do SIWZ, należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej danymi Wykonawcy, zewnętrznej nieprzezroczystej, zaadresowanej- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz i opatrzonej napisem: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej na 2020 r.- Nie otwierać przed 03.06.2019 r. godz. 12:00”

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2019 10:46
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2019 10:53
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 66373 razy

Schemat budynku kotłowni

Schemat budynku kotłowni
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 mar 2019 10:39
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Ewa Konopka
Zaakceptował(a): Ewa Konopka
Artykuł był czytany: 70176 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,68 kWp
Pliki do pobrania:ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

                                               

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 1. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
  Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
  NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
  tel. 087 42-37-203
  e-mail: zec.orzysz@wp.pl
  adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl
 2. Tryb:

 Niniejsze postępowanie jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwolniona
z obowiązku jej zastosowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych powszechnie dostępnych o normatywnych standardach jakości, szczegółowo wyszczególnionych
w formularzu ofertowym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

Osoba do kontaktów: Ewa Konopka- tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 28.12.2018 r. do godziny: 12:00 na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- u;. M. Kajki 4 Orzysz w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały biurowe”

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:
 3. Kryterium ceny oferty(C) -waga 60%

C- liczba punktów przypadająca za kryterium ceny

 

       wartość brutto najniższej oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       wartość brutto badanej oferty

 

 1. Kryterium szybkości wykonania zamówienia - waga 40%

M - liczba punktów przypadająca za kryterium szybkości wykonania

 

 

                 Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

                                          2

Przedział 1- dostawa w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Przedział 2- dostawa w ciągu 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2019 r.

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2019 r.

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2019 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 
12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki i maszyn będących własnością ZEC w 2019r.
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
  w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
 4. a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 200 dm3.
 5. b) benzyna PB 95- około 150 dm3
 6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowo- cenowy)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. Do oferty należy załączyć:
 2. a)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;
 3. b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
  o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. c)  koncesję na dystrybucję paliwa;
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;
 2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 3. c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego.
 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do 20.12.2018 r. do godziny 12:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: www.zec.orzysz@wp.pl.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Kontakt: 087 42-37-203
 10. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliw 2019r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku- formularz ofertowo- cenowy);
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowo- cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 2. a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
 3. b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 4. c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 1. Wartość zamówienia według cen w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 (cena z  - waga 40 %; maks. ilość punktów 40);

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                 Cn

Cw = ------------ x 40 pkt

                Cbo

 

gdzie:

Cw – kryterium wartości zamówienia w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Cn - najniższa wartość oferty brutto według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

Cbo - wartość brutto badanej oferty według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

 

 1. b)  Wartość oferowanego opustu brutto dla całości zamówienia – waga 60 %; maks. ilość punktów 60;

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

              Obo

Co = --------- x 60 pkt

              Onw

 

gdzie:

Co – Kryterium wartości opustu.

Onw - najwyższa wartość opustu ogółem brutto spośród badanych ofert.

Obo - wartość opustu ogółem brutto badanej oferty.

 1. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, której suma punktów w poszczególnych kryteriach uzyska najwyższą wartość.
 2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 2. Wzór formularza ofertowo- cenowego
 3. Wzór umowy.
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Ełcka 1-7.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Ełcka 1-7.

Przedłuża się termin składania ofert na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Ełcka 1-7:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 24.08.2018 r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 1-7” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 1-7”.


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie sieci i przyłączy  ciepłowniczych do budynków przy ul. Ełcka 1-7.

 I.Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 44163160-9 Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Ełcka 1-7 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

L.p.

Nazwa i symbol katalogowy

Ilość

1

2

3

1.    

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja z instalacją alarmową impulsową R-50/125 – 12m

14

2.    

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja z instalacją alarmową impulsową R-40/110 – 12m

4

3.    

Kolano preizolowane K-50/90o

6

4.    

Kolano preizolowane K-32/90o

2

5.    

Zawór kulowy preizolowany pełno przepływowy

ZK-50

2

6.    

Zawór kulowy preizolowany pełno przepływowy

ZK-32

2

7.    

Zawór odpowietrzający preizolowany ZD-50

2

8.    

TWR – 50/32/40 ramę w lewo

2

9.    

Zespół złącz NTX-32/129

10

10. 

Zespół złącz NTX-50/143

32

11. 

Taśma ostrzegawcza 100m T-150

3

12. 

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-110

2

13. 

Zakończenie izolacji E-110

2

14. 

Poduszki (maty) kompensacyjne Typ 1000x250x40mm

14

15. 

Zespół złącza NT 225 kpl.

3 szt.

16. 

Zespół złącza NT 200 kpl.

3 szt.

 

 IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V. Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 21.08.2018 r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 1-7” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 1-7”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 28

ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza  ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 28

 

I. Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

 

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

 

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

Lp.

Materiał

Ilość

1.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-40 inst. Impul. M-cz. zred.przelot.

2 szt.

2.

Trójnik wznośny redukcyjny TWR 40/32/32

2 szt.

3.

Rura preizolowana DN40/110 12 m.

4 szt.

4.

Rura preizolowana DN40/110 6 m.

2 szt.

5.

Rura preizolowana DN32/110 12 m.

10 szt.

6.

Kolano preizolowane czarne K-32/90°

10 szt.

7.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-40/129 ins. Im. M-cz kpl.

 

16 szt.

8.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-32/129 ins. Im. M-cz kpl.

 

30 szt.

9.

Taśma żółta ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm.

 

300 m

10.

Przejście przez ścianę –amortyzator gumowy P-110

 

2 szt.

11.

Taśma termokurczliwa 150 mm

 10 m

12.

Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy E-110

 

2 szt.

 

 

IV.Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V.Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI.Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 19.07.2018 r. do godziny: 11:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Wojska Polskiego 28” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Wojska Polskiego 28”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych dla wykonania sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych 2xDN50/125 przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Ełcka 22

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Ełcka 22

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza  ciepłowniczego do budynku przy  ul. Ełcka 22

 

I. Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Ełcka 22 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

Lp.

Materiał

Ilość

1.

Rura preizolowana czarna R-25/90 L=12 m ze szw. ins.impul. M-cz.

13 szt.

2.

Kolano preizolowane czarne K-25/90° A=1,0 B=1,0 z inst. Impul. M-cz.       

10 szt.

3.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-25 inst. Impul. M-cz. zred.przelot.

2kpl.

4.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-25/90 ins. Im. M-cz kpl.

 

34

5.

Taśma ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm.

200 m

6.

Przejście przez ścianę –amortyzator gumowy P-90

2 szt.

7.

Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy End-Cap E-90

2 szt.

8.

Zespół złącza NT 225 kpl.

2 szt.

9.

Zespół złącza NT 200 kpl.

2 szt.

10.

Zawór kulowy do wspawania DN 25

2 szt.

11.

Taśma termokurczliwa 150 mm

10 m

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V. Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 03.07.2018 r. do godziny: 11:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 22” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 22”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych dla wykonania sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych 2xDN50/125 przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych dla wykonania sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych  2xDN50/125 przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu

 I.Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych  2xDN50/125 do budynku przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

Lp.

Materiał

Ilość

1.

Rura preizolowana czarna R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul. M-cz.

3

2.

Kolano preizolowane czarne K-50/90° A=1,0 B=1,0 z inst. Impul. M-cz.       

6 szt.

3.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-50 inst. Impul. M-cz. zred.przelot.

2kpl.

4.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-50/125 ins. Im. M-cz (klej+mastik)

 

16

5.

Taśma ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm.

200 m

6.

Zwężka preizolowana czarna Z-50/40 z inst. Impuls. M-cz

2 szt.

7.

Rura preizolowana czarna R-40/110 L=12 m ze szw. ins. Impuls. M-cz

8 szt.

8.

Kolano preizolowane czarne K-40/15° A=1,00 B=1,00 ins.impul. M-cz.

2 szt.

9.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M 32-40/110 ins.im.M-cz (klej +mastik)

14 kpl.

10.

Przejście przez ścianę –amortyzator gumowy P-110

2 szt.

11.

Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy End-Cap E-110

2 szt.

12.

Zawór kulowy DN 40 do wspawania

2 szt.

13.

Taśma termokurczliwa 150mm

10 m

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V. Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 03.07.2018 r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 6” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 6”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Ełcka 22

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie przyłącza  ciepłowniczego do budynku przy  ul. Ełcka 22

 

I. Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Ełcka 22 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

Lp.

Materiał

Ilość

1.

Rura preizolowana czarna R-25/90 L=12 m ze szw. ins.impul. M-cz.

13 szt.

2.

Kolano preizolowane czarne K-25/90° A=1,0 B=1,0 z inst. Impul. M-cz.       

10 szt.

3.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-25 inst. Impul. M-cz. zred.przelot.

2kpl.

4.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-25/90 ins. Im. M-cz kpl.

 

34

5.

Taśma ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm.

200 m

6.

Przejście przez ścianę –amortyzator gumowy P-90

2 szt.

7.

Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy End-Cap E-90

2 szt.

8.

Zespół złącza NT 225 kpl.

2 szt.

9.

Zespół złącza NT 200 kpl.

2 szt.

10.

Zawór kulowy do wspawania DN 25

2 szt.

11.

Taśma termokurczliwa 150 mm

10 m

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V. Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 22.06.2018 r. do godziny: 11:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 22” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 22”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych dla wykonania sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych 2xDN50/125 przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych dla wykonania sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych  2xDN50/125 przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu

 I.Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów na wykonanie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej z elementów preizolowanych  2xDN50/125 do budynku przy ul. Ełckiej 6 w Orzyszu dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu loco ZEC:

 

Lp.

Materiał

Ilość

1.

Rura preizolowana czarna R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul. M-cz.

3

2.

Kolano preizolowane czarne K-50/90° A=1,0 B=1,0 z inst. Impul. M-cz.       

6 szt.

3.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-50 inst. Impul. M-cz. zred.przelot.

2kpl.

4.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M-50/125 ins. Im. M-cz (klej+mastik)

 

16

5.

Taśma ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm.

200 m

6.

Zwężka preizolowana czarna Z-50/40 z inst. Impuls. M-cz

2 szt.

7.

Rura preizolowana czarna R-40/110 L=12 m ze szw. ins. Impuls. M-cz

8 szt.

8.

Kolano preizolowane czarne K-40/15° A=1,00 B=1,00 ins.impul. M-cz.

2 szt.

9.

Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX+M 32-40/110 ins.im.M-cz (klej +mastik)

14 kpl.

10.

Przejście przez ścianę –amortyzator gumowy P-110

2 szt.

11.

Zakończenie izolacji rękaw termokurczliwy End-Cap E-110

2 szt.

12.

Zawór kulowy DN 40 do wspawania

2 szt.

13.

Taśma termokurczliwa 150mm

10 m

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto 100%

V. Termin wykonywania zadania: 4 tygodnie od złożenia pisemnego zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 22.06.2018 r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- dostawa materiałów Ełcka 6” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- dostawa materiałów Ełcka 6”.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz.
Pliki do pobrania:

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019

 Do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego na dostawę węgla kamiennego na sezon grzewczy 2018/2019

 

Pytanie: W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).

 

Odpowiedź: Jesteśmy zwolnienie z podatku akcyzowego. Podstawą prawną jest pkt. 7 art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Orzyszu

 

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. ALPIKOR, ul. Szydłowiecka 78, 26-616 RadomPROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2019.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Orzyszu
Pliki do pobrania:

Dodatkowe pytania udzielone na wniosek oferenta

Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Orzyszu

Do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu na adres E-mail wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego w ZEC:

Pytanie 1: Zapisy przedmiotu zamówienia stanowią:”Wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie i własnym sprzętem. W razie usuwania izolacji termicznej na płaszczy komina w trakcie dokonywania pomiarów. Wykonawca doprowadzi płaszcz komina do stanu pierwotnego. Komin jest w ciągłej eksploatacji”. 

Powyzsze jednoznacznie wskazuje, ze brak jest rewizji, co dziwi mnie z punktu widzenia projektowego, powinny zostać takie okna zaprojektowane i wykonane. Chciałbym się upewnić czy komin faktycznie nie posiada okienek rewizyjnych w izolacji zewnętrznej?

odpowiedź: komin posiada otwory rewizyjne. 

 

Pytanie 2: czy istnieje możliwość wyłączenia komina z eksploatacji na 1-2 dni (np. Wygaszenie kotła na noc, pomiary od rana i załączenie komina po południu) w celach wykonania zjazdu od środka komina i wykonania badań grubości stali od wewnątrz? 

Odpowiedź: tak jest możliwe wyłączenie komina w przerwie remontowej na przełomie czerwca- lipca. 

 

pytanie 3: Proszę o informację jakiej średnicy są liny odciągów? 

Odpowiedź: 22 milimetry.

 

Pytanie 4: Proszę o przesłanie poglądowych 2-3 fotografii komina.

Odpowiedź: fotografie w załączeniu. 

 

Pytanie 5: Proszę o przesłanie posiadanej przez Państwa ekspertyzy stanu technicznego opracowanej w maju 2016r roku, w celu zapoznania się z Państwa wymogiem co do dokumentacji jaką należy wykonać oraz analizy wstępnej możliwego stanu technicznego komina. 

Odpowiedź:: ekspertyza techniczna zostanie udostępniona do wglądu po wyborze wykonawcy. 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Dotyczy: Zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2019.

Do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu drogą e-mailową wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na 2019 r.:

Pytanie 1: Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę ceny podczas trwania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT/akcyzy lub przepisów prawa? 

odpowiedź: TAK.

Pytanie 2: Jaki jest okres rozliczeniowy dla taryfy, któą Państwo posiadacie? (miesięczny, dwumiesięczny, półroczny)?

Odpowiedź: posiadamy miesięczny okres rozliczeniowy.

Pytanie 3: Jaki jest preferowany termin płatności?

Odpowiedź: 14 dni.

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze Sprzedawcy, czy może Zamawiający posiada swój wzor umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wzór umowy Sprzedawcy.


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz.

Do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu drogą e-mailową wpłynęło pytanie dotyczące przetargu na wykonanie inwestycji "Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz."

Pytanie:

kto u Państwa jest osobą kontaktową w sprawie: Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz?

Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział C- Instrukcja dla wykonawców pkt. C.4.- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Prezes Zarządu. Dopuszcza się pisemną oraz e-mailową formę korespondencji dotyczącą postępowania.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: "Wykonanie kompleksowej usługi- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Robudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz".

Zmienia się oczywisty błąd pisarski w Specyfikacji Instotnych Warunków Zamówienia dla postępowania "Wykonanie kompleksowej usługi- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Robudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz".

Punkt C.7.1. Kryteria i zasady oceny ofert:

Doświadczenie zawodowe- obejmuje ilość wykonanych zadań inwestycyjnych w zakresie Inwestorstwa Zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych ze żródeł zewnętrznych- w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone oświadczeń bądź referencjami.

Punktacja:

0-4 zadań inwestycyjnych- 6 pkt.

5-8 zadań inwestycyjnych- 12 pkt.

Powyżej 8- 20 pkt.

 

zmienia się na:

Doświadczenie zawodowe- obejmuje ilość wykonanych zadań inwestycyjnych w zakresie Inwestorstwa Zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych ze żródeł zewnętrznych- w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone oświadczeń bądź referencjami. 

Punktacja:

3-4 zadań inwestycyjnych- 6 pkt.

5-8 zadań inwestycyjnych- 12 pkt.

Powyżej 8- 40 pkt.

 

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 28.05.2018 r. godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godzinie 10:10 w biurze ZEC ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.


Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2019.

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2019 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 

I.Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2019 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

II.Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

III. Kryteria wyboru oferty

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.
 2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

IV. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzyszu, nie później niż do dnia 28.05.2018 r. do godz. 11:50 osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych stronach opatrzonych podpisem (parafką), w kolejności zgodnej z treścią załączonych formularzy do SIWZ, należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej danymi Wykonawcy, zewnętrznej nieprzezroczystej, zaadresowanej- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz i opatrzonej napisem: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej na 2019 r.- Nie otwierać przed 28.05.2018 r. godz. 12:00”

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego usytuowanego na terenie zakładu w Orzyszu ul.M. Kajki 4 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

 

I. Dane Zamawiającego:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II.Tryb:
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej aktualnego stanu technicznego komina w rozumieniu ustawy prawo budowlane, w tym:

 

 1. Badania stateczności komina - pomiar pionowości komina.
 2. Badania stateczności komina - pomiar napięcia lin odciągów, ocena stanu lin odciągowych i podpór stałych wraz z fundamentami.
 3. Badania stanu oraz grubości stalowego płaszcza przewodu komina.
 4. Kontrola stanu połączeń spawanych i śrubowych oraz uszczelnień.
 5. Opracowanie wniosków i zleceń odnośnie dalszej eksploatacji komina. Ekspertyza winna określić czy stan techniczny komina pozwala na dalszą jego eksploatację w kolejnych latach oraz jej czasokres.
 6. Wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie i własnym sprzętem. W razie usuwania izolacji termicznej na płaszczu komina w trakcie dokonywania pomiarów, wykonawca doprowadzi płaszcz komina do stanu pierwotnego. Komin jest w ciągłej eksploatacji.

 

Opis techniczny komina- stan istniejący

 

Komin stalowy cylindryczny samonośny o stałej średnicy Dz=914 mm oraz całkowitej wysokości H=52,0 m wykonany z blach spawanych. Zamocowany centralnie na fundamencie za pośrednictwem śrub kotwiących. Trzon komina składa się z pięciu segmentów. Pierwszy człon pozostawiony z wcześniej eksploatowanego komina jest połączony z nowym kominem za pomocą  spawania. Pozostałe segmenty scalone są za pośrednictwem śrub osadzonych w użebrowanych kołnierzach.

Na poziomie +20,98m przewód komina wsparty jest trójnogiem blachownicowym. Na poziomie +39,2m zainstalowana jest dodatkowa podpora w postaci odciągów linowych. Trzon komina jest ocieplony zewnętrznie na całej wysokości wełną mineralną w osłonie z blachy ocynkowanej. Obiekt wyposażony jest w drabinę włazową na całej wysokości trzonu oraz pomost na poziomie + 9m.

 

Zamawiający posiada następującą dokumentację odnośnie badań komina:

 1. ekspertyza stanu technicznego opracowana w maju 2016 roku.
 2. dokumentacja techniczna prac remontowych komina opracowana w grudniu 2009 roku.

 

Dokumentację będącą w posiadaniu zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy do wglądu.

 

Wykonawca opracuje ekspertyzę w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i jeden egz. wersji  elektronicznej.

 

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

V. Termin wykonywania zadania: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2018 r.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 24.05.2018 r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- wykonanie ekspertyzy technicznej komina” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta- ekspertyza komina”.

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy,
 • dokument (kserokopia) stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienie zawodowe rzeczoznawcy budowlanego w specjalności projektowania i badania konstrukcji,
 • wykaz (co najmniej dwóch wykonanych ekspertyz kominów stalowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem zakresu, czasu realizacji i miejsca wykonania wraz z referencjami potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie,
 • zaparafowany projekt umowy.

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy np. (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

VII. Osoba do kontaktu:

Dariusz Smakosz- 87 42-37-203 w godz. od 07:00 do 15:00 (poniedziałek- piątek)

 

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu: Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz.

Przetarg nieograniczony na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu:

Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz.

 

Znak: ZEC 510/2018

 

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 
12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie w biurze Spółki w Orzyszu, ul. Kajki 4 w godz.: 07:00-15:00 lub ze strony internetowej Spółki: www.bip.zec.orzysz.pl.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa nowego źródła ciepła (2x5 MW) z zastosowaniem biomasy jako paliwa. Budowa węzłów cieplnych, budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w istniejącym źródle ciepła. Przewidywana długość sieci ciepłowniczej- ok. 5 km. Ostateczny zakres po uzgodnieniu z ZEC Orzysz.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji, orientacyjnie do 30.09.2020 r.

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w biurze ZEC, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

Termin składania ofert upływa dnia  25.05.2018 r.  godz. 1000.

Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści:

                                      Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

                                                      W P Ł Y N Ę Ł O dnia ……………………

                                                      L.dz.……….. podpis………..

z dopisaną odręcznie godziną wpływu.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Termin do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r.  o godzinie 1010 w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl    

 DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: przetargu na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”

Nr sprawy: 318/2018                                                                                                                   Orzysz, 06.04.2018r

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu przetargowym na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”.

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp. z o.o. na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego” zamierza przeznaczyć kwotę – 80 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty.

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE INDOM PLUS

 Zygmunt Jankowski

Ul. Suwalska 16B

19 – 300 Ełk

81 188,00
 zł brutto

Do 4 tygodni

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

2

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

Andrzej Rakus

Ul. Nowowiejska 35 C;

11 – 500 Giżycko

59 857,68
 zł brutto

Do 22 dni

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

3

 Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz

 Spółka Jawna

Ul. Budowlana 5

10 – 424 Olsztyn

70 789,91
 zł brutto

Do 29 dni.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Informacja o zmianie SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”

 

 318/2018                                                                                                                                                                                                                            Orzysz, 05.04.2018

 

 

WYKONAWCY

 

 

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na „dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający dokonuje zmiany § 5 ust. 2 wzoru umowy, któ®y otrzymuje brzmienie:

 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekazuję ją zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Dotyczy: przetargu na dostawę kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”

Przetarg nieogranioczny

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego i niezbędnych materiałów do zainstalowania węzła dla zadania: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego”
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Dostawy materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO wyboru najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Dostawy materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Dostawy materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.

Nr sprawy: ZP 244/2018                                                                                                          Orzysz, 13.03.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu przetargowym na dostawę materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek  w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.

  

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu  Sp. z o.o. na dostawę materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek  w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego” zamierza przeznaczyć kwotę – 199 857,55 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty.

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Czas dostawy od zgłoszenia

1

RZOŃCA Sp. z o.o.

Ul.  Żabia 2A

18 – 400 Łomża

144 000,05
 zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

24 godziny

2

OKOŃ Grup

Rafał Okuniewski

Ul. Giżycka 13

12 – 250 Orzysz

175 323,33
zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

24 godziny

3

ARMATURA DOBROWOLSKI
ul. Towarowa 5
10 – 416 Olsztyn

ODDZIAŁ PISZ

Ul. Gdańska 16L; 12 – 200 Pisz

158 394,24
zł brutto

Do 30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

24 godziny

4

ASH Remigiusz Skowroński

Ul. Słowackiego 20A

07 – 417 Ostrołęka

183 859,34
zł brutto

30.06.2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

24 godziny

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


wyjaśnienie do przetargu nieograniocznego

Dotyczy: Dostawy materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.

Formularz cenowy, załącznik nr 5:

pozycje:

LP materiał szt. metr kg litr cena jednostkowa łączna cena
82 otulina izolacyjna na rurę PE20 z pianki w kolorze czerwonym i niebieskim po 1/2 350 X X X   0
83 otulina izolacyjna na rurę PE16 z pianki w kolorze czerwonym i niebieskim po 1/2 300 X X X   0

 

zamienia się na:

LP materiał szt. metr kg litr cena jednostkowa łączna cena
82 otulina izolacyjna na rurę PE20 z pianki w kolorze czerwonym i niebieskim po 1/2 X 350 X X   0
83 otulina izolacyjna na rurę PE16 z pianki w kolorze czerwonym i niebieskim po 1/2 X 300 X X   0

Przetarg nieogranioczny

Dostawa materiałów do wykonania instalacji c.o. dla zadania pn. „Orzyski Ratusz – głęboka termomodernizacja energetyczna , remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę węzła ciepłowniczego”.
Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji kierownika budowy

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji kierownika budowy

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II. Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót, które znajdują się do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa.

Główny Kod CPV: 45331100-7

 

IV. Zakres obowiązków kierownika budowy:

Zgodnie z ustawą art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w szczególności:  

 1. przejęcie protokolarne od inwestora terenu budowy i jego zabezpieczenie,
 2. sporządzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
 3. kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując zaplanowany harmonogram prac,

      3a.koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

             a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

              b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów

 3b. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3,        oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

 1. prowadzenie dokumentacji budowy,

5.zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu,

7.uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze ostatecznym (na krótko przed zakończeniem okresu rękojmi),

8.realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

9.zgłaszanie inwestorowi do kontroli wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

10.zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

 1. po zakończeniu prac budowlanych kierownik powinien przygotować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji, zgłosić wykonane instalacje do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 23 na koniec zaś przekazać inwestorowi wymagane prawem budowlanym oświadczenia,
 2. sporządzenie wykazu robót wykonanych częściowo na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej z pozycji,

13.zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie pisemnego zgłoszenia z określeniem daty zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

14.przygotowanie projektu odbioru protokołu częściowego, w której określona będzie wartość prac wykonanych, wg. stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez Wykonawcę.

Kierownik budowy ma prawo:

1.występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2.ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

3.kierownik budowy ma za zadanie również zorganizowanie budowy i dbanie o odpowiedni przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa i bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej.

V. Termin wykonania zamówienia:

od 17.01.2018 r. do 16.06.2018 r.

 VI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

VIII. Wymagania organizacyjne:

Kierownik budowy zobowiązany będzie do przyjazdu na teren budowy minimum dwa dni w tygodniu.

 IX. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest od Wykonawcy robót 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zatem 60 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

 X. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   zdolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej jednej usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Uszczegółowienie -Wykonawca wykaże wykonanie funkcji kierownika nad budową lub remontem i rozbudową urządzeń ciepłowniczych,

b) w zakresie dysponowania osobami:

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę lub dysponowania osobami  posiadającymi uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

c) Wykonawcy są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2) niniejszego zapytania

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5)Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

6) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

A.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- referencje

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

7) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych: uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 3) niniejszego zapytania

10) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

 • Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 • Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: orzysz@wp.pl
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
 • W przypadku, gdy przesłane za pomocą e-maila oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu sposobów.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty   gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

2)  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

3)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 1. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

nie otwierać przed 17.01.2018 r. godz. 12:10

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 1. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
 • Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić w   formularzu ofertowym.

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty należy składać do dnia: 17.01.2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 17.01.2018 r. o godz. 12:10

w siedzibie zamawiającego, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt)
 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

 

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

cena  

80%

An= oferowana najniższa cena netto(w przypadku osoby fizycznej powiększona o koszt składek ZUS naliczanych po stronie pracodawcy) / cena netto oferty badanej (w przypadku osoby fizycznej powiększona o koszt składek ZUS naliczanych po stronie pracodawcy)  x100 x 80%

An- obliczenie punktów oferty badanej,

liczba 100- wskaźnik stały

 

 doświadczenie

20%

Dn= ilość wykonanych usług badanej oferty/największa ilość usług ze złożonych ofert x 100 x 20%

 Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

  

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XVII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

 

 1. WZÓR- Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. WZÓR- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 3. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
 4. WZÓR FORMULARZA - Wykaz wykonanych usług
 5. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 6. WZÓR -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji kierownika budowy

dotyczy zapytania: "Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

do dnia 10.01.2018 r. do godz. 12:00 ustalonej jako termin składnia ofert dot. zapytaniana :"Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego” nie wpłynęła żadna oferta.


DODATKOWA INFORMACJA do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji kierownika budowy

dotyczy: "Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

 

Zmienia się w pkt. XVI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

cena  

80%

An= oferowana najniższa cena netto(w przypadku osoby fizycznej powiększona o koszt składek ZUS naliczanych po stronie pracodawcy) / cena netto oferty badanej (w przypadku osoby fizycznej powiększona o koszt składek ZUS naliczanych po stronie pracodawcy)  x100 x 80%

An- obliczenie punktów oferty badanej,

liczba 100- wskaźnik stały

 

 doświadczenie

20%

Dn= ilość wykonanych usług badanej oferty/największa ilość usług ze złożonych ofert x 100 x 20%

 Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II. Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót, które znajdują się do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa.

Główny Kod CPV: 45331100-7

 

IV. Zakres obowiązków kierownika budowy:

Zgodnie z ustawą art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w szczególności:  

 1. przejęcie protokolarne od inwestora terenu budowy i jego zabezpieczenie,
 2. sporządzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
 3. kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując zaplanowany harmonogram prac,

      3a.koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

             a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

              b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów

 3b. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3,        oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

 1. prowadzenie dokumentacji budowy,

5.zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu,

7.uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze ostatecznym (na krótko przed zakończeniem okresu rękojmi),

8.realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

9.zgłaszanie inwestorowi do kontroli wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

10.zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

 1. po zakończeniu prac budowlanych kierownik powinien przygotować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji, zgłosić wykonane instalacje do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 23 na koniec zaś przekazać inwestorowi wymagane prawem budowlanym oświadczenia,
 2. sporządzenie wykazu robót wykonanych częściowo na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej z pozycji,

13.zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie pisemnego zgłoszenia z określeniem daty zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

14.przygotowanie projektu odbioru protokołu częściowego, w której określona będzie wartość prac wykonanych, wg. stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez Wykonawcę.

Kierownik budowy ma prawo:

1.występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2.ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

3.kierownik budowy ma za zadanie również zorganizowanie budowy i dbanie o odpowiedni przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa i bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej.

V. Termin wykonania zamówienia:

od 10.01.2018 r. do 16.06.2018 r.

 VI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

VIII. Wymagania organizacyjne:

Kierownik budowy zobowiązany będzie do przyjazdu na teren budowy minimum dwa dni w tygodniu.

 IX. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest od Wykonawcy robót 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zatem 60 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

 X. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   zdolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej jednej usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Uszczegółowienie -Wykonawca wykaże wykonanie funkcji kierownika nad budową lub remontem i rozbudową urządzeń ciepłowniczych,

b) w zakresie dysponowania osobami:

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę lub dysponowania osobami  posiadającymi uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

c) Wykonawcy są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2) niniejszego zapytania

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5)Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

6) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

A.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- referencje

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

7) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych: uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 3) niniejszego zapytania

10) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

 • Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 • Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: orzysz@wp.pl
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
 • W przypadku, gdy przesłane za pomocą e-maila oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu sposobów.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty   gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

2)  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

3)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 1. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

nie otwierać przed 10.01.2018 r. godz. 12:10

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 1. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
 • Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić w   formularzu ofertowym.

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty należy składać do dnia: 10.01.2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 10.01.2018 r. o godz. 12:10

w siedzibie zamawiającego, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt)
 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

 

 

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

cena

80%

An= oferowana najniższa cena / cena oferty badanej x100 x 80%

An- obliczenie punktów oferty badanej, liczba 100- wskaźnik stały

 2

doświadczenie

20%

 

Dn= ilość wykonanych usług badanej oferty/największa ilość usług ze złożonych ofert x 100 x 20%

Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

  

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XVII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania                   z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

 

 1. WZÓR- Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. WZÓR- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 3. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
 4. WZÓR FORMULARZA - Wykaz wykonanych usług
 5. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 6. WZÓR -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji kierownika budowy

Unieważnia się postępowanie ofertowe na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego" z dnia 19 grudnia 2017 r, bez podania przyczyny.


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

dotyczy: "Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacji budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II. Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót, które znajdują się do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa.

Główny Kod CPV: 45331100-7

 

IV. Zakres obowiązków kierownika budowy:

Zgodnie z ustawą art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w szczególności:  

 1. przejęcie protokolarne od inwestora terenu budowy i jego zabezpieczenie,
 2. sporządzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
 3. kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując zaplanowany harmonogram prac,

      3a.koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

             a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

              b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów

 3b. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3,        oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

 1. prowadzenie dokumentacji budowy,

5.zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu,

7.uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze ostatecznym (na krótko przed zakończeniem okresu rękojmi),

8.realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

9.zgłaszanie inwestorowi do kontroli wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

10.zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru,

 1. po zakończeniu prac budowlanych kierownik powinien przygotować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji, zgłosić wykonane instalacje do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 23 na koniec zaś przekazać inwestorowi wymagane prawem budowlanym oświadczenia,
 2. sporządzenie wykazu robót wykonanych częściowo na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej z pozycji,

13.zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie pisemnego zgłoszenia z określeniem daty zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

14.przygotowanie projektu odbioru protokołu częściowego, w której określona będzie wartość prac wykonanych, wg. stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez Wykonawcę.

Kierownik budowy ma prawo:

1.występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2.ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

3.kierownik budowy ma za zadanie również zorganizowanie budowy i dbanie o odpowiedni przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa i bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej.

V. Termin wykonania zamówienia:

od 04.01.2018 r. do 16.06.2018 r.

 VI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

VIII. Wymagania organizacyjne:

Kierownik budowy zobowiązany będzie do przyjazdu na teren budowy minimum dwa dni w tygodniu.

 IX. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest od Wykonawcy robót 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zatem 60 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

 X. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   zdolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej jednej usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Uszczegółowienie -Wykonawca wykaże wykonanie funkcji kierownika nad budową lub remontem i rozbudową urządzeń ciepłowniczych,

b) w zakresie dysponowania osobami:

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę lub dysponowania osobami  posiadającymi uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

c) Wykonawcy są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2) niniejszego zapytania

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5)Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

6) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

A.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- referencje

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

7) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych: uprawnienia do wykonywania zadań kierownika budowy w branży budowlanej, w następujących specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 3) niniejszego zapytania

10) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

 • Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 • Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: orzysz@wp.pl
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
 • W przypadku, gdy przesłane za pomocą e-maila oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu sposobów.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty   gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

2)  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

3)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 1. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła cieplnego”.

nie otwierać przed 03.01.2018 r. godz. 12:10

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 1. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
 • Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić w   formularzu ofertowym.

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty należy składać do dnia: 03.01.2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 03.01.2018 r. o godz. 12:10

w siedzibie zamawiającego, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt)
 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

 

 

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

cena

80%

An= oferowana najniższa cena / cena oferty badanej x100 x 80%

An- obliczenie punktów oferty badanej, liczba 100- wskaźnik stały

 2

doświadczenie

20%

 

Dn= ilość wykonanych usług badanej oferty/największa ilość usług ze złożonych ofert x 100 x 20%

Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

  

 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XVII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania                   z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

 

 1. WZÓR- Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. WZÓR- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 3. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
 4. WZÓR FORMULARZA - Wykaz wykonanych usług
 5. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 6. WZÓR -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw w 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonywanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w OrzyszuZapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

I.Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II. Tryb: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu budowlanego niżej wymienionych obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 1. Budynek główny (kotłownia)
 2. Budynek pomocniczy (biurowo- warsztatowy)
 3. Budynek portierni
 4. Budynek przepompowni
 5. Skład żużlu
 6. Skład opału
 7. Wysokoparametrowa sieć cieplna wraz z komorami (8szt.). Sieć wybudowana jest w systemie rur preizolowanych. Ok. 350 m wybudowana jest w systemie kanałowym.

Przegląd należy wykonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo budowlane w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym.

IV.Termin wykonania zamówienia:

do dnia 31.12.2017 r.

 

Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Płatność przelewem po wykonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 11.12.2017 r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- w tytule prosimy o wpisanie „oferta-wykonanie rocznego przeglądu budynku”

 V. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

 1. Cena oferty(C) Wartość kryterium- (waga) 60%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 2. Doświadczenie- (waga)40%

Ocenie podlega doświadczenie wykonywania podobnych zadań w okresie ostatnich 3 lat w formie oświadczenia potwierdzonego przez Zleceniodawcę. (3 przeglądy).

 

          Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

                                                  2

Przedział 1- do 2 przeglądów

Przedział 2- powyżej 2 przeglądów

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz

NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000

tel. 087 42-37-203

e-mail: zec.orzysz@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

II. Tryb:Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zaktualizowanej mapy:

 1. mapy do celów projektowych:   a) do hektara   b) za każdy kolejny hektar

 

 1. Inwentaryzacji powykonawczej: a) za pierwsze 100 metrów sieci    b) za każde kolejne rozpoczęte 100 m sieci

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleceń w okresie obowiązywania umowy.

 

Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

Płatności będą odbywać się przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 11.12.2017 r. do godziny: 12:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- w tytule prosimy o wpisanie „oferta-mapy do celów projektowych”

V. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:   

1. Kryterium ceny oferty(C) -waga 60%

 

 łączna średnia cena najniższej oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Łączna średnia cena badanej oferty

 

C1- Średnia cena dla pkt. III. 1 (mapy do celów projektowych):   

C1= 1A x80%+1B x20%

C2- Średnia cena dla III. 2 (inwentaryzacji powykonawczej):

C2= 2A x80%+2B x20%

Łączna średnia cena oferty: Cśr= C1+C2

2. Kryterium szybkości wykonania pomiarów do inwentaryzacji na placu budowy- waga 40%

Ocenie podlega wykonanie pomiarów do inwentaryzacji na placu budowy.

 

                 Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

                                          2

Przedział 1- pomiary do inwentaryzacji wykonane w trzecim dniu od dnia powiadomienia.

Przedział 2- pomiary do inwentaryzacji wykonane w drugim dniu od dnia powiadomienia.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2018 r.

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2018 r.

I.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 
12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki i maszyn będących własnością ZEC w 2018r.
 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
  w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
 3. a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 200 dm3.
 4. b) benzyna PB 95- około 100 dm3
 5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowo- cenowy)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. Do oferty należy załączyć:
 2. a)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;
 3. b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
  o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. c)  koncesję na dystrybucję paliwa;V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;
 2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 3. c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego.

VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do 11.12.2017 r. do godziny 13:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: www.zec.orzysz@wp.pl.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Kontakt: 087 42-37-203
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliw 2018r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku- formularz ofertowo- cenowy);
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowo- cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 2. a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
 3. b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 4. c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 1. Wartość zamówienia według cen w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 (cena z  - waga 40 %; maks. ilość punktów 40);

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                 Cn

Cw = ------------ x 40 pkt

                Cbo

 

gdzie:

Cw – kryterium wartości zamówienia w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Cn - najniższa wartość oferty brutto według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

Cbo - wartość brutto badanej oferty według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

 

 1. b)  Wartość oferowanego opustu brutto dla całości zamówienia – waga 60 %; maks. ilość punktów 60;

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

              Obo

Co = --------- x 60 pkt

              Onw

 

gdzie:

Co – Kryterium wartości opustu.

Onw - najwyższa wartość opustu ogółem brutto spośród badanych ofert.

Obo - wartość opustu ogółem brutto badanej oferty.

 1. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, której suma punktów w poszczególnych kryteriach uzyska najwyższą wartość.
 2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

X. DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 XI.ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowo- cenowego
 2. Wzór umowy.
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

1. Pytanie:

W nawiązaniu do wystosowanego zapytania ofertowego, proszę o informację czy zamawiający będzie zawierał umowę na swoim wzorze czy dopuszcza wzór umowy sprzedawcy? 

Odpowiedź:

dopuszczamy wzór umowy sprzedawcy.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

budowa węzła cieplnego.

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. AGROTIM Ełk 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. OL-TERM Olsztyn.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 32 w Orzyszu

Zamawiający udzielił zamówienia firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. OL-TERM Olsztyn.


Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

2. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

3. Kryteria wyboru oferty

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.
 2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzyszu, nie później niż do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:50 osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych stronach opatrzonych podpisem (parafką), w kolejności zgodnej z treścią załączonych formularzu do SIWZ, należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej danymi Wykonawcy, zewnętrznej nieprzezroczystej, zaadresowanej- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz i opatrzonej napisem: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 r.- Nie otwierać przed 12.09.2017 r. godz. 12:00”

Pliki do pobrania:


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 32 w Orzyszu

ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

budowa węzła cieplnego.

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w celu budowy węzła cieplnego.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

ZWĘŻKA DN 40/32

3

2.

KOŁNIERZ PŁASKI DN40

2

3.

FS1 DN25 FILTR SIATKOWY KOŁN

1

4.

TERMOMETR TARCZOWY ½ 120 C

5

5.

RURKA MANOMETRYCZNA G1/2

4

6.

KUREK MANOMETRYCZNY 2-DROG G1/2

5

7.

KOLANO HAMBURSKIE DN15

3

8.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN50/32

2

9.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN20 3BAR SYR 1915

1

10.

TRÓJNIK DN32/15

6

11.

ZWĘŻKA DN50/32

1

12.

REDUKTOR CIŚNIENIA DN15 D06F-1/2A

1

13.

ZAWÓR ZWROTNY DN15

1

14.

DWUZŁĄCZKA CZARNA DN15 Z USZCZELKĄ

4

15.

WODOMIERZ DN15 1,6 M3/H Z.W.

1

16.

ZWĘŻKA DN32/15

2

17.

ZAWÓR KULOWY DN15

3

18.

5277-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZANURZENIOWY

2

19.

ZAWÓR ZWROTNY DN32

1

20.

NYPEL CZARNY DN32

8

21.

ALPHA 25-40 230V POMPA OBIEGOWA

1

22.

NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX 35N 6BAR

1

23.

NYPEL CZARNY DN20

1

24.

TRÓJNIK DN20/15

1

25.

KOLANO CZARNE DN15

1

26.

FILTR SIATKOWY DO WODY DN32

1

27.

ŚRUBUNEK DO POMP 25

2

28.

NYPEL REDUKCYJNY CZARNY DN20/15

1

29.

KOLANO HAMBURSKIE DN40

2

30.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN40

2

31.

JAD H1K WYMIENNIK CIEPŁA

1

32.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN15

2

33.

MULTICAL 403 Qn=1,5 M3/H DN15

1

34.

3222K DN15 KVS4 ZAWÓR REGULACYJNY

1

35.

45-9 DN 15 KVS4 REGULATOR PRZEPŁYWU

1

36.

OTULINA TERMOIZ. PUR DN32

7

37.

TRÓJNIK DN32/25

1

38.

TRÓJNIK DN32/20

1

39.

NYPEL CZARNY DN25

1

40.

NYPEL CZARNY DN15

5

41.

KOLANO CZARNE DN20

1

42.

ZAWÓR KULOWY DN32

2

43.

KOLANO NYPLOWE DN32

1

44.

KOLANO NYPLOWE DN20

1

45.

KOLANO NYPLOWE DN15

1

46.

REDUKCJA DN32/25

2

47.

MUFA DN20

1

48.

MUFA DN15

1

49.

ŚRUBUNEK DN20

1

50.

ZWĘŻKA DN40/32

1

51.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN25

2

52.

5227-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZEWNĘTRZNY

1

53.

5773-0 REGULATOR CYFROWY

1

54.

5825-10K SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY SAMSON

1

55.

MANOMETR M100 16 BAR

5

56.

MANOMETR M63 6 BAR

3

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 31.08.2017r. do godziny: 12:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert

100% cena brutto

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w celu wykonania przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

ZWĘŻKA DN 40/32

3

2.

KOŁNIERZ PŁASKI DN40

2

3.

FS1 DN32 FILTR SIATKOWY KOŁN

1

4.

TERMOMETR TARCZOWY ½ 120 C

5

5.

RURKA MANOMETRYCZNA G1/2

4

6.

KUREK MANOMETRYCZNY 2-DROG G1/2

5

7.

KOLANO HAMBURSKIE DN15

3

8.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN50/32

2

9.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN25 3BAR SYR 1915

1

10.

TRÓJNIK DN32/15

6

11.

ZWĘŻKA DN50/32

1

12.

REDUKTOR CIŚNIENIA DN15 D06F-1/2A

1

13.

ZAWÓR ZWROTNY DN15

1

14.

DWUZŁĄCZKA CZARNA DN15 Z USZCZELKĄ

4

15.

WODOMIERZ DN15 1,6 M3/H Z.W.

1

16.

ZWĘŻKA DN32/15

2

17.

ZAWÓR KULOWY DN15

3

18.

5277-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZANURZENIOWY

2

19.

ZAWÓR ZWROTNY DN32

1

20.

NYPEL CZARNY DN32

8

21.

ALPHA 25-60 230V POMPA OBIEGOWA

1

22.

NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX 50N 6BAR

1

23.

NYPEL CZARNY DN20

1

24.

TRÓJNIK DN20/15

1

25.

KOLANO CZARNE DN15

1

26.

FILTR SIATKOWY DO WODY DN32

1

27.

ŚRUBUNEK DO POMP 25

2

28.

NYPEL REDUKCYJNY CZARNY DN20/15

1

29.

KOLANO HAMBURSKIE DN40

2

30.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN40

2

31.

JAD S1 WYMIENNIK CIEPŁA

1

32.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN15

2

33.

MULTICAL 403 Qn=1,5 M3/H DN15

1

34.

3222K DN15 KVS4 ZAWÓR REGULACYJNY

1

35.

45-9 DN 15 KVS4 REGULATOR PRZEPŁYWU

1

36.

OTULINA TERMOIZ. PUR DN32

7

37.

TRÓJNIK DN32/25

1

38.

TRÓJNIK DN32/20

1

39.

NYPEL CZARNY DN25

1

40.

NYPEL CZARNY DN15

5

41.

KOLANO CZARNE DN20

1

42.

ZAWÓR KULOWY DN32

2

43.

KOLANO NYPLOWE DN32

1

44.

KOLANO NYPLOWE DN20

1

45.

KOLANO NYPLOWE DN15

1

46.

REDUKCJA DN32/25

2

47.

MUFA DN20

1

48.

MUFA DN15

1

49.

ŚRUBUNEK DN20

1

50.

ZWĘŻKA DN40/32

1

51.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN32

2

52.

5227-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZEWNĘTRZNY

1

53.

OTULINA JAD S1

1 kpl.

54.

5476 RS485 MBUS REGULATOR CYFROWY

1

55.

5825-10K SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY SAMSON

1

56.

MANOMETR M100 16 BAR

5

57.

MANOMETR M63 6 BAR

3

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 31.08.2017r. do godziny: 11:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC-Wojska Polskiego 34”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert

100% cena brutto

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 32 w Orzyszu

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w celu wykonania przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 32 w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

ZWĘŻKA DN 40/32

3

2.

KOŁNIERZ PŁASKI DN40

2

3.

FS1 DN32 FILTR SIATKOWY KOŁN

1

4.

TERMOMETR TARCZOWY ½ 120 C

5

5.

RURKA MANOMETRYCZNA G1/2

4

6.

KUREK MANOMETRYCZNY 2-DROG G1/2

5

7.

KOLANO HAMBURSKIE DN15

3

8.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN50/32

2

9.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN25 3BAR SYR 1915

1

10.

TRÓJNIK DN32/15

6

11.

ZWĘŻKA DN50/32

1

12.

REDUKTOR CIŚNIENIA DN15 D06F-1/2A

1

13.

ZAWÓR ZWROTNY DN15

1

14.

DWUZŁĄCZKA CZARNA DN15 Z USZCZELKĄ

4

15.

WODOMIERZ DN15 1,6 M3/H Z.W.

1

16.

ZWĘŻKA DN32/15

2

17.

ZAWÓR KULOWY DN15

3

18.

5277-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZANURZENIOWY

2

19.

ZAWÓR ZWROTNY DN32

1

20.

NYPEL CZARNY DN32

8

21.

ALPHA 25-60 230V POMPA OBIEGOWA

1

22.

NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX 50N 6BAR

1

23.

NYPEL CZARNY DN20

1

24.

TRÓJNIK DN20/15

1

25.

KOLANO CZARNE DN15

1

26.

FILTR SIATKOWY DO WODY DN32

1

27.

ŚRUBUNEK DO POMP 25

2

28.

NYPEL REDUKCYJNY CZARNY DN20/15

1

29.

KOLANO HAMBURSKIE DN40

2

30.

KOŁNIERZ Z SZYJKĄ DN40

2

31.

JAD S1 WYMIENNIK CIEPŁA

1

32.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN15

2

33.

MULTICAL 403 Qn=1,5 M3/H DN15

1

34.

3222K DN15 KVS4 ZAWÓR REGULACYJNY

1

35.

45-9 DN 15 KVS4 REGULATOR PRZEPŁYWU

1

36.

OTULINA TERMOIZ. PUR DN32

7

37.

TRÓJNIK DN32/25

1

38.

TRÓJNIK DN32/20

1

39.

NYPEL CZARNY DN25

1

40.

NYPEL CZARNY DN15

5

41.

KOLANO CZARNE DN20

1

42.

ZAWÓR KULOWY DN32

2

43.

KOLANO NYPLOWE DN32

1

44.

KOLANO NYPLOWE DN20

1

45.

KOLANO NYPLOWE DN15

1

46.

REDUKCJA DN32/25

2

47.

MUFA DN20

1

48.

MUFA DN15

1

49.

ŚRUBUNEK DN20

1

50.

ZWĘŻKA DN40/32

1

51.

DZT ZAWÓR KUL. SPAWALNY DN32

2

52.

5227-2 CZUJNIK TEMPERAT. ZEWNĘTRZNY

1

53.

OTULINA JAD S1

1 kpl.

54.

5476 RS485 MBUS REGULATOR CYFROWY

1

55.

5825-10K SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY SAMSON

1

56.

MANOMETR M100 16 BAR

5

57.

MANOMETR M63 6 BAR

3

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 31.08.2017r. do godziny: 10:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC-Wojska Polskiego 32”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert

100% cena brutto

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

„Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Mickiewicza 4 i Osiedle Robotnicze 15 w Orzyszu.”

DODATKOWE INFORMACJE- Zmiana specyfikacji- materiały preizolowane

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

Do zapytania na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w ramach wykonania przyłączy ciepłwoniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w orzyszu punkt 1 specyfikacji:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TR-40/32/32

2

 

zastępuje się:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TW-40/32/32

2

 

punkt 7 specyfikacji:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

7

Trójnik preizolowany wznośny TR-65/40/40

2

 

zastępuje się:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

7

Trójnik preizolowany wznośny TW-65/40/40

2

 

dodaje się punkt 8 i 9:

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

8

Punkt stały kątowy 30° - PSK-40/30

2

 

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

9

Punkt stały kątowy 15° - PSK-40/15

2


DODATKOWE INFORMACJE- materiały preizolowane

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

Do zapytania na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w ramach wykonania przyłączy ciepłwoniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w orzyszu dodaje się punkt 7 tj.:

Trójnik preizolowany wznośny TR-65/40/40- 2 szt.

 


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

„Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 i 32 w Orzyszu.”

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do loco Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Trójnik preizolowany wznośny TR-40/32/32

2

2.

Trójnik preizolowany równoległy TR-40/40/32

2

3.

Kolano preizolowane  K-32/90°

2

4.

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-32/110 12m

7

5.

Zespół złącz NTX32/110 radiacyjnie sieciowany

26

6.

Kolano preizolowane K-40/75°

2

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 21.08.2017r. do godziny: 11:00 na adres e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- Wojska Polskiego”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

„Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku przy ul. Mickiewicza 4 i Osiedle Robotnicze 15 w Orzyszu.”

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Proszę o złożenie oferty na dostawę następujących materiałów do loco Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Lp.

NAZWA TOWARU LUB USŁUG

ILOŚĆ

1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140-12 m

37

2.

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-25/90-12 m

2

3.

Kolano preizolowane K-65/90°

12

4.

Kolano preizolowane K-25/90°

4

5.

TR-65/25/65 Trójnik równoległy

2

6.

TR-65/32/65

2

7.

Zawór kulowy preizolowany pełnoprzepływowy ZK-65

2

8.

Zespół złącz NTX65/156 radiacyjnie sieciowane

58

9.

Zespół złącz NTX-25/107

10

10.

Taśma ostrzegawcza 100m T-150

4

11.

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-90

4

12.

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-140

2

13.

Zakończenie izolacji E-92

2

14.

Zakończenie izolacji E-140

2

15.

TR 65x50x65 równoległy

2

16.

Zawór kulowy odpowietrzający DN65

2

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 21.08.2017r. do godziny: 10:00 na adres e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- Mickiewicza”

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100%

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Dopuszcza się zwiększenie zamówienia do 20%

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy dostawy miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

dostawa miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg

Pytanie:  W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Panstwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).

Odpowiedź: Jesteśmy zwolnieni z podatku akcyzowego. Podstawą prawną jest pkt. 7 art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. 


Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 1. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl  

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg na sezon grzewczy 2017/2018 r.

o parametrach jakościowych:

 • Typ węgla 31.2
 • Wartość opałowa w stanie roboczy min. 21.000 kJ/kg
 • Zawartość części lotnych od 30% do 35 %
 • Zawartość popiołu w stanie roboczym max. do 16 %
 • Zawartość siarki w stanie roboczym max. do 0,6 %
 • Całkowitą zaw. wilgoci w stanie roboczym max. do 13 %
 • Granulacja od 0 do 20 mm
 1. Miał w ilości 2.700 Mg Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć loco skład opału
  w Orzyszu - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.
 2. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym i rozładowane na placu składowym ZEC w Orzyszu na koszt Dostawcy.
 3. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbywać w dni robocze.
 4. Zamawiający planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego.

Miesiąc

Wielkość dostaw w Mg w 2017 r.

Wielkość dostaw w Mg w 2018 r.

Sierpień

900

 

Wrzesień

800

 

Październik

800

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Styczeń

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 200

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

RAZEM Mg

2.700

       

Dopuszcza się wcześniejszą realizację dostaw przy zachowaniu terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.

 1. Przez termin dostawy należy rozumieć dostawę miału loco skład opału ZEC w Orzyszu do ostatniego dnia miesiąca wyszczególnionego w harmonogramie.
 2. Podany wyżej harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych czynników.
 3. Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w granicach do+- 20% ilości zamówionej.
 4. Termin realizacji: 01 sierpnia 2017 –30 czerwca 2018 r.
 5. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 17.07.2017 r. do godziny 11:50
  w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego.
 6. Termin otwarcia ofert – 17.07.2017 r. godz. 12:00
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%
 9. Osoba do kontaktów: Prezes Zarządu- Władysław Paweł Pszczółkowski - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta Orzysz

Zamawiający udzielił zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta Orzysz dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu ul.M.Kajki 4. dla Wykonawcy: AMEL- SAN Seweryn Kintop.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ na 2018 rok

Unieważnia się postępowanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 r. z dnia 15 maja 2017 r, bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta Orzysz

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta orzysz

ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na usługę  w zakresie projektowania, dla zadania pn: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ NA TERENIE MIASTA ORZYSZ”.

 

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dokumentacji obejmującej projekt budowlany na budowie sieci cieplnej od budynku Os. Robotnicze 11 (Gimnazjum ) do budynku Os. Robotnicze 15 i projektowanych budynków przy ul. Mickiewicza wraz z kosztorysem inwestorskim;

 

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta Orzysz- Sieć cieplna zlokalizowana będzie na nieruchomościach gruntowych o nr działek (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 1 DK 63,284/1, 284/2, 284/4)

 

Zamawiający  wymaga wykonania i opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w ilości:

 1. projekt budowlany przyłącza - 4 egz. - wersja papierowa;
 2. kosztorysy inwestorskie -2 egz. wersja papierowa;
 3. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 5. opracowanie projektu organizacji ruchu,
 6. uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Kompletną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

 

Opis stanu istniejącego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz powyższe działki oznaczone są symbolem; MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych oraz nieruchomość drogi krajowej DK.

-planuje się usytuowanie przyłącza na nieruchomościach gruntowych: (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 1 (DK 63), 284/1, 284/2, 284/4) 

- w załączeniu szkic z ewentualnym przebiegiem przyłącza.

- ZEC zlecił wykonanie i dostarczy sporządzoną mapę do celów projektowych.

- ZEC Orzysz oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 284/1, 284/2, 284/4) na których będzie realizowane przedsięwzięcie. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością zostanie dostarczone przez Inwestora w dniu podpisywania umowy z Wykonawcą.

 

 

 1. Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.
 2. W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy bezwzględnie dokonać wizji
  w terenie.
 3. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamówienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o samorządzie zawodowym.
 4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, oraz posiadać zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. Wykonawca w/w dokumentację opracowuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz
  z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462). Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego projektu przez Prezesa ZEC Orzysz..
 7. W razie stwierdzenia błędów projektowych zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora do:

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwana,

- wykonania projektów zamiennych, których konieczność opracowania wynika z błędów projektowych,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej,

w ramach realizowanego zadania projektowego, na koszt wykonawcy,
w terminie j.w.

 1. Doświadczenie- Wykonanie co najmniej trzech dokumentacji na sieci cieplne w ostatnich trzech latach.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 r. Termin ten może ulec wydłużeniu jeżeli niemożliwe będzie uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomościami od właścicieli.

 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium:                  Waga:

CENA                                    90%

Termin realizacji                     10%    

 

Przedział 1- do 10 lipca 2017 r.

Przedział 2- od 11 lipca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.

Przedział 3-od 21 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

- ceny netto, podatek VAT, cena brutto za całość zamówienia.

 

- dokument (kserokopia) stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, oraz posiadać zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym z polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy np. (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

W załączeniu mapa poglądowa. 

 

Sprawę prowadzi Dariusz Smakosz, tel. 87/4237203 , e-mali zec.orzysz@wp.pl  

 

Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017r do godz.12:00 pocztą elektroniczną na adres zec.orzysz@wp.pl lub dostarczyć osobiście na adres: ZEC w Orzyszu , ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz. Oferta winna mieć tytuł: „opracowanie dokumentacji technicznej dla ZEC Orzysz.”

 

 DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

 

Pytanie: Mam pytanie odnośnie przetargu na  sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

 Czy cena w formularzu powinna być wpisana w MWh czy kWh.

W tabelce pojawiła się informacja o MWh natomiast w treści o kWh.

Prośba o informację.

 

Opowiedź: Prosze o podanie ceny w MWh, tak jak w formularzu.

 

 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.
 1. Dotyczy:pkt 3 ppkt 2 ust. 2) Zapytania

Czy Zamawiający w ciągu okresu zamówienia zamierza zwiększyć ilość punktów poboru ? Wykonawca wyjaśnia, iż w momencie wyboru Wykonawcy zostaje zakupiona energia w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, po cenie zaoferowanej i zakontraktowanej na Towarowej Giełdzie Energii. Zatem rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej do nowych punktów poboru po takich samych cenach może okazać się niekorzystne dla Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że Zamawiający powinien posiadać wiedze, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. zgodnie z art. 29 ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne 
i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w zapisu.

Odpowiedź: Nie zamierzamy w okresie zamówienia zwiększyć ilości punktów poboru energii.

 1. Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail?

Odpowiedź: Tak, akceptujemy.

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak

 1. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?,

Odpowiedź: Tak, udzielimy stosownego pełnomocnictwa.

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy dla danego PPE jest to pierwsza czy też kolejna zmiana sprzedawcy, kto jest aktualnym sprzedawcą, czy aktualna umowa jest kompleksowa oraz jaki jest okres jej wypowiedzenia?

Odpowiedź: Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Aktualnym sprzedawcą jest firma Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy (01.01.2017 r. -31.12.2017 r.) więc nie ma konieczności wypowiadania umowy.

 1. Czy Zamawiający ma zawarte umowę/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminach przewidzianych w Zapytaniu? Jeśli tak - jaki jest termin wypowiedzenia umowy/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź: Nie mamy zawartych ww. umów.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Tak.

 1. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nr NIP

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- moc umowna;

- numer licznika; numer ewidencyjny PPE

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- planowane roczne zużycie energii;

- grupy taryfowe;

Oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP

- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź: Tak. Przekażemy wszystkie niezbędne informacje do podpisania umowy.

 


Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

-w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy podpisze w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz umowę na świadczenie usług dystrybucji z OSD.

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

1) gwarancje stałej ceny na cały rok,

2) dla nowych punktów poboru będą obowiązywać stawki jak w zawartej umowie,

3) Formularz ofertowy energii elektrycznej dla potrzeb ZEC Orzysz sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Kryteria wyboru oferty
 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.
 3. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy składać do dnia 30.05.2017 r. do godz. 12:00.

pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail : zec.orzysz@wp.pl

w tytule prosimy o wpisanie: „oferta na energię dla ZEC”.

 

 

 

 


Otwarcie ofert na wykonywanie usług maklerskich dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu


Zapytanie ofertowena wykonanię i dostawę czści do kotła Typ Krm 2,91 "SEFAKO" Sędziszkowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240065, rok produkcji 1985.

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

 • Części do rusztu RN 09 do kotła typ KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:

 

- Uszczelnienie przednie MS 553- prawe- 4 szt., lewe- 4 szt.

 

 • Elementy odżużlacza OZGW

 

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej wału tylnego kompletne fi 230 z łożyskami 6212 - 2 kpl.

- koło transportowe typ „GWIAZDA’ taśmy zgrzebłowej wału napędzającego  szt. 2

- taśma zgrzebłowa do wanny Bu 570, podziałka 512mm, 30 podziałów około 15,5 m.

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 03.04.2017r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 ” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91”.

 Termin dostawy :

Siedem dni od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.

w Orzyszu.

 Kryteria wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto wraz z dostawą .
 2. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203
 3. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 


Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług maklerskich dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług maklerskich dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 1. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl

KRS: 000004220, NIP: 849-00-06-645

 

Tryb:

Postępowanie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z prowadzeniem usług maklerskich dotyczących zakupu na giełdzie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu oraz prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dot. zakupów na giełdzie.

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 28.03.2017 r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-białe certyfikaty dla ZEC”

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

Wysokość prowizji za zakup certyfikatów- cena za 1 toe (C) ilość punktów za kryterium(waga) 40%    

 Najniższa wysokość prowizji     

C=----------------------- x 100 x waga

Wysokość prowizji badanej oferty

Wysokość kwartalnej opłaty za członkostwo w rejestrze świadectw pochodzenia-. (M) ilość punktów za kryterium(waga) 60%

 

        Najniższa Wysokość kwartalnej opłaty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

     Wysokość kwartalnej opłaty badanej oferty

 

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z największą ilością punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania żadnej oferty. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisania na okres trzech lat na warunkach biura maklerskiego.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dostawa materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.” Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.”

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy

 

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę loko ZEC następujących materiałów preizolowanych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

1.

Rura preizolowana czarna R-65/140 L=12 m ze szw. z instalacją impuls.

2 szt.

2.

Rura preizolowana czarna R-65/140 L=6 m ze szw. z instalacją impuls.

2 szt.

3.

Kolano preizolowane czarne K-65/90° A=1,0 B=1,0 z inst.impul.

2 szt.

4.

Trójnik preizolowany prostopadły z odgałęzieniem 45° DN 100/200 ø 65x140 z instalacją impulsową.

2 szt.

5.

Zawory kulowe do wspawania DN 65 mm 2,5 Mpa

2 szt.

6.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-65 z instalacją impulsową zredukowany przelot.

2 szt.

7.

Zespół złącza rur preizolowanych NT-65/156 z ins.impul.

18 szt.

8.

Przejście przez ścianę- amortyzator gumowy P-140

4 szt.

9.

Końcówka termokurczliwa ø140

2 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 28.02.2017 r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- przyłącze Rynek 3”

Termin dostawy : Cztery tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe na ubezpieczenie zakładu, którą złożyła firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Olsztyn ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn Informacja w załączeniu.
Pliki do pobrania:

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Proszę o zmianę sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa )do takiej wysokości żeby nie była mniejsza od klauzuli OC pracodawcy.

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa) : 140.000,00 zł

 

- OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników: 130.000,00 zł

 

- Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza: 70.000,00 zł

 

- Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię: 70.000,00 zł

 

- Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach: 50.000,00 zł

 

- Czyste straty finansowe: 50.000,00 zł

 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OPIS

ODPOWIEDŹ

 1. Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności (prosimy o wpisanie bez podawania nr PKD)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 1. Jakie budynki znajdują się na terenie ubezpieczanej lokalizacji (rodzaj budynku np.: magazyn, hala produkcyjna etc.) oraz liczba budynków

budynek pomocniczy rok budowy 1988

500 000,00

Budynek portierni rok budowy 1988

10 000,00

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

700 000,00

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

8 000,00

Komin ciepłowni

 260 000,00

 1. Konstrukcja budynków i  rok budowy

Konstrukcja żelbetowa i płyta PV

 1. Zabezpieczenia ppoż.

Dozór całodobowy, gaśnice przenośne

 

 1. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Dozór całodobowy

 1. Wartość najdroższej lokalizacji/PML

Budynek +wyposażenie

Budynek główny kotłowni- ok. 3 mln.

 1. Magazynowanie: powierzchnia przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na paletach, regałach, luzem w kartonach etc.),czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków

Skład opału na zewnątrz budynku.

 1. Materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, farby, lakiery etc.)

Acetylen do celów remontowych.

 1. Opis zagrożenia ryzykiem powodzi, czy wystapiła powódź po 1997 r ?

NIE

 1. Szkodowość z podziałem na lata i ryzyka (co najmniej za ostatnie 3 lata)

Brak szkód

 

 

Czy w budynkach występują ściany oddzielenia pożarowego, jeśli tak proszę podać w jakiej klasie (30 minut, 60, itp.)      NIE DOTYCZY

 

Czy występuje składowanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 10 metrów od budynku?  NIE DOTYCZY

 

Proszę o podanie maksymalnej  wysokości składowania towaru, NIE DOTYCZY

 

Czy występuje w zakładzie składowanie płynów łatwopalnych (lakierów, farb, opakowań), jeśli tak to czy łącznie jest to więcej niż 1000 litrów. NIE DOTYCZY

 

Czy w obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji i wykrywania pożaru (SAP), jeśli jest tylko w niektórych obiektach proszę podać w jakich. NIE DOTYCZY

 

Czy istnieje przekazywanie sygnału o wybuchu pożaru(z instalacji SAP/z instalacji tryskaczowej) do miejsca stałego nadzoru(portiernia, centrum monitoringu) i/lub do straży pożarnej? Prosimy o konkretne wskazanie. NIE DOTYCZY

 

Czy w obiekcie/tach zainstalowane są hydranty wewnętrzne, jeśli nie to proszę o podanie informacji w jakim obiekcie/ zakresie obiektu występują? Poprosimy o dosłanie aktualnego przeglądu. NIE DOTYCZY

 

Czy istnieją hydranty zewnętrzne na obszarze zakładu/posesji/ulicy (jeśli jedynie w ulicy proszę podać odległość do działki)  Poprosimy o dosłanie aktualnego przeglądu. NIE DOTYCZY

 

Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość  NIE DOTYCZY

 

W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej ? Ochotnicza straż pożarna nie będzie brana pod uwagę. 24 km.

 

Czy jest całodobowa ochrona na miejscu (min. 2 osoby/zmiane) ? TAK

 

Czy ochrona ma system kontroli wartowników? NIE

 

Czy jest zainstalowany monitoring(telewizja przemysłowa)? Czy tylko na zewnątrz obiektów, czy również w środku? Czy jest oglądana w czasie realnym czy tylko nagrywana? NIE

 

Proszę podać w ilu zmianowym systemie wykonuje się pracę w zakładzie? 2 osoby na 12h

 

Czy prace niebezpieczne pożarowo podlegają pisemnym procedurom, czy kontroluje się miejsca prac np. w 1g. i 4g? TAK

 

Czy w odciągach pyłów zainstalowano system gaszenia iskier np. Grecon? NIE

 

Czy produkowane są meble tapicerowane? Jeśli tak, jakiego rodzaju kleje są wykorzystywane, gdzie składowane. Czy wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem z instalacja w EX? NIE

 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa) : 100.000,00 zł

- OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników: 130.000,00 zł

- Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza: 70.000,00 zł

- Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię: 70.000,00 zł

- Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach: 50.000,00 zł

- Czyste straty finansowe: 50.000,00 zł


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

 

Zakład Energeryki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu przedłuża czas składania ofert na ubezpieczenie ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu do dnia 27.01.2017 r. godz. 12:00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na ubezpieczenie ZEC.

 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deliktowa i kontaktowa) 370.000,00 zł, z rozbiciem na poszczególne kwoty:

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników: 130.000,00 zł

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza: 70.000,00 zł

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię: 70.000,00 zł

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach: 50.000,00 zł

Czyste straty finansowe: 50.000,00 zł

 

2. uprzejmie proszę o dostarczenie dokumentu F01 za 3 kwartał 2016-w materiałach zamieszczony jest F01 za 2 kwartał i jest już dokumentem nieaktualnym na dzień ogłoszenia zapytania.

F01 za 2 kwartał jest dokumentem aktualnym, ponieważ ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu ma obowiązek sporządzania dokumentow F01 za półrocze oraz za rok.


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu
 1. Pełna nazwa firmy: Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Adres siedziby: ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz
 3. Kraj zarejestrowania działalności: Polska
 4. Numer REGON: 790146000
 5. Numer NIP: 8490006645
 6. Numer KRS: 0000042220
 7. Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1994 r.
 8. Liczba pracowników: 20
 9. Czy zakres działalności Spółki Kapitałowej obejmuje takie rodzaje działalności jak usługi prawne lub usługi księgowe? NIE
 10. Nazwy udziałowców, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego lub praw głosu oraz procentowy udział.

Gmina Orzysz, 100%

 1. Czy Spółka Kapitałowa posiada jakieś spółki zależne? NIE
 2. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna posiada papiery wartościowe (np. akcje lub obligacje) notowane na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych? NIE
 3. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna planuje nową emisję papierów wartościowych (akcje, obligacje, etc.)? NIE
 4. Czy Spółka Kapitałowa, jego spółka dominująca lub spółka zależna wyemitowała papiery wartościowe będące w obrocie publicznym na giełdach w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie (włączając w to papiery wartościowe typu ADR Level I, II oraz III, zarówno typu „sponsored” jak i „non-sponsored”)? NIE
 5. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek formę działalności lub posiada aktywa na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady? NIE
 6. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek działalność lub posiada aktywa na terytorium państw objętych aktualnie międzynarodowymi sankcjami i embargo? NIE
 7. Czy struktura właścicielska Spółki Kapitałowej uległa istotnym zmianom w ciągu ostatnich dwóch lat ? NIE
 8. Czy Spółka kapitałowa rozważa w tym momencie jakiekolwiek fuzje, przejęcia lub sprzedaż majątku Spółki? NIE
 9. Czy Spółka Kapitałowa posiada wiedzę o jakichkolwiek planach przejęcia jej przez jakikolwiek podmiot lub zainteresowaniu odnośnie nabycia jego akcji/udziałów przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną? NIE
 10. Czy Spółka Kapitałowa posiada wiedzę na temat przesłanek mogących wskazywać na wymóg ogłoszenia upadłości, postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego, postępowania sanacyjnego? NIE
 11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy jakakolwiek osoba będą członkiem władz Spółki Kapitałowej przestała pełnić swoje funkcje? NIE
 12. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Spółka Kapitałowa dokonała zmian w swoich sprawozdaniach finansowych? NIE
 13. Czy audytorzy badający sprawozdanie finansowe Spółki Kapitałowej zidentyfikowali jakiekolwiek nieprawidłowości w czasie Kontroli w okresie 3 ostatnich lat? NIE
 14. Czy w ciągu ostatnich 3 ostatnich lat Spółka Kapitałowa złamała postanowienia umów kredytowych, konwenty lub inne postanowienia kontraktowe? NIE
 15. Czy Spółka Kapitałowa posiada obecnie lub planuje nabyć jakiekolwiek spekulacyjne instrumenty pochodne? NIE
 16. Czy kiedykolwiek wniesiono (w tym czy jest aktualnie otwarte) jakiekolwiek roszczenie lub wszczęto postępowanie przygotowawcze przeciwko dawnym lub obecnym członkom zarządu, rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej, Spółki matki lub jej podmiotów zależnych w związku z pełnieniem funkcji we władzach Spółki Kapitałowej lub podmiotu zależnego w ciągu ostatnich 5 lat? NIE
 17. Czy Spółce Kapitałowej wiadomo, po dokonaniu rozeznania, o jakichkolwiek okolicznościach lub wydarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczeń lub wszczęcia postępowania przeciwko członkom zarządu rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej lub jego podmiotów zależnych.
 18. Czy członkowie Organów Spółki Kapitałowej posiadają obecnie aktualną polisę D&O? NIE
 19. Jeśli „nie”, czy Spółka Kapitałowa kiedykolwiek posiadała polisę D&O? NIE
 20. Czy Spółce Kapitałowej kiedykolwiek odmówiono zawarcia ubezpieczenia D&O? NIE
 21. O jaki limit odpowiedzialności (PLN) Spółka Kapitałowa wnioskuje? 100.000,00 zł
 22. Wnioskowany okres ubezpieczenia? 2 lata od 27.02.2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTÓW

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Prosimy o przesłanie informacji na temat szkodowości z poszczególnych ryzyk w okresie ostatnich 3 lat.

Brak szkodliwości w ostatnich 3 latach

2. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Dozór całodobowy, gaśnice przenośne

3. Jakie są zabezpieczenie przeciw kradzieżowe?

Dozór całodobowy

4. Czy wartość majątku przekracza 15 mln?

NIE

5. Jakie są przychody netto za ostatni rok obrotowy?

Informacja w załączniku w rachunku zysku i strat

6. Jaka jest konstrukcja budynków i pokrycie?

Konstrukcja żelbetowa i pływa PV

7. W jakiej wartości podane są sumy ubezpieczenia (dotyczy całego zapytania)? (odtworzeniowej, rzeczywistej czy księgowej brutto)?

Odtworzeniowej

8. Jaki jest wiek budynków?

1988 r.

9. Czy wszystkie budynki są używane- jeżeli nie- to jak są zabezpieczone?

TAK, wszystkie budynki są używane.

10. Jaki ma być zakres ochrony? Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych czy ubezpieczenie mienia o wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

11. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy- jaki ma być zakres ochrony? Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Czy ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB) i ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk? Proszę o informację jaki jest wiek mienia- może mają Państwo wykaz?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

 28 615,00

Zespół komputerowy z programem FK (biuro), zakupiony w 2015 r.

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW, zakupione w 2016 r.

Laptop ASUS F540SA-XX102T, zakupione w 2016 r.

 

Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro), zakupiony w 2015 r.

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW, zakupiony w 2016 r.

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T, zakupiony w 2016 r.

 

Automatyka przemysłowa

 

 

12. Zespół komputerowy na hali kotłów- do czego służy?

1 komputer służy do odczytywania stanów liczników oraz parametrów urządzeń sterujących kotłowni.

2 komputer – waga samochodowa

13. Czy laptop ASUS jest użytkowany poza lokalizacją? W terenie?

Laptop używany jest w biurze.

14.OC Zarządu. Czy oferta może być złożona bez pkt 5- Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych?

NIE

15. OC członków organów spółki będzie obejmować jedną osobę. Dane:

Władysław Paweł Pszczółkowski

 12-250 Orzysz, nr.tel 607-429-917

e-mail: zec.orzysz@wp.pl                                                                                                        PEŁNIONA FUNKCJA: Prezes zarządu

STAŻ NA STANOWISKU:  1rok 7 miesięcy

PODSTAWA PEŁNIENIA FUNKCJI: Powołanie

WYKSZTAŁCENIE: Wyższe techniczne

ZAKRES KOMPETENCJI: Zarządzanie spółką, zarząd jedno osobowy

 

Czy wobec Ubezpieczonego kiedykolwiek były wysuwane jakieś roszczenia związane z pełnieniem przez niego funkcji lub wykonywaniem powierzonych mu obowiązków:

         NIE

Czy Ubezpieczony/Ubezpieczający wie o jakichkolwiek okolicznościach lub incydentach, które mogą być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:

         NIE

Czy aktualnie toczy się jakieś postępowanie sądowe lub przedsądowe, które może być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:

         NIE

 

Informacje o Podmiocie, w  którym  Ubezpieczony  pełni funkcje lub  wykonuje  powierzone obowiązki:

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu

 ul.Kajki 4 ,12-250 Orzysz, nr tel. 87 42-37-203,

  e-mail: zec.orzysz@wp.pl

 

Forma prowadzonej działalności:  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

Czy firma jest Spółką notowaną na giełdzie: NIE

Rodzaj prowadzonej działalności: 35,30,Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Data rozpoczęcia działalności : 01.01.1994r.

Czy firma jest częścią konsorcjum lub holdingu bądź w innej formie jest powiązana kapitałowo lub organizacyjnie z innym podmiotem : 

NIE

Okres Ubezpieczenia: 27.02.2017r. -27.02.2019r.

Poprzedni Ubezpieczyciel :  INTER POLSKA

 

Czy wobec Ubezpieczonego kiedykolwiek były wysuwane jakieś roszczenia związane z pełnieniem przez niego funkcji lub wykonywaniem powierzonych mu obowiązków:

       NIE

Czy Ubezpieczony/Ubezpieczający wie o jakichkolwiek okolicznościach lub incydentach, które mogą być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości

       NIE

Czy aktualnie toczy się jakieś postępowanie sądowe lub przedsądowe, które może być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:   NIE

 

 

 

 16. Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk.

 

1. Budynki i budowle:

1 478 000,00

budynek pomocniczy rok budowy 1988

500 000,00

Budynek portierni rok budowy 1988

10 000,00

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

700 000,00

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

8 000,00

Komin ciepłowni

 260 000,00

2. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe (zakres rozszerzony o ubezpieczenie od szkód elektrycznych):

  

3 787 469,00 zł

kocioł KRm 2,91 MW  

900 000,00

kocioł KRm 2,91 MW                          

900 000,00

kocioł KRm 2,50 MW

900 000,00

Urządzenie do automatycznej regulacji (szafa agregatu prądotwórczego)  

38 300,00 

Układ automatycznej regulacji (rozdzielnia elektryczną z baterią kondensatorów)

65 000,00

Układ automatycznej regulacji pomp obiegowych

31 300,00

Układ automatycznej regulacji K3

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K1

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K2

53 000,00

Pompy obiegowe (zespół pomp)

40 000,00

Obrabiarka do drewna

3 500,00

Tokarka uniwersalna

1 500,00

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 24 000,00

Zespół komputerowy na hali kotłów

 27 000,00

Koparko- ładowarka

 198 000,00

Agregat prądotwórczy z rozdzielnia

 50 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

 24 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

 24 000,00

Przenośnik taśmowy odżużlania

 60 000,00

Instalacja odpylania (cyklony, przenośnik ślimakowy)

 80 000,00

Przenośnik taśmowy nawęglania (na konstrukcji stalowej)

 150 000,00

Odżużlacz

 24 000,00

Przyrząd do czyszczenia JAD

 1 900,00

Licznik ciepła

 13 000,00

Ciepłomierz ultradźwiękowy

 3 000,00

Zmiękczacz wody

 4 000,00

Waga samochodowa

 55 000,00

Agregat prądotwórczy

 3 460,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

Gwintownica

2 894,31

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

28 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

24 000,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

III. Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

  78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 24 000,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

Automatyka przemysłowa

50 000,00

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej(deliktowa i kontraktowa):

   370 000,00 zł

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

Czyste straty finansowe

 

V. OC Zarządu*

100 000,00 zł

*(Zarząd w ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu jest jednoosobowy, funkcję tą pełni Prezes Zarządu. OC powinno być traktowane jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Polisa powinna zawierać:

 1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
 2. Zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
 3. Pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
 4. Odpowiedzialność cywilna za zobowiązania podatkowe.
 5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych.
 6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń kierowanych przez udziałowców spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: Wytwarzanie, zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Nr PKD: 35.30 Z

Data powstania przedsiębiorstwa: 01.01.1994 r.

 

II. Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji,

- ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Polisa zawarta będzie na okres dwóch lat.

 

 Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk.

 

1. Budynki i budowle:

1 478 000,00

budynek pomocniczy rok budowy 1988

Budynek portierni rok budowy 1988

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

Komin ciepłowni

 

2. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe (zakres rozszerzony o ubezpieczenie od szkód elektrycznych):

  

3 787 469,00 zł

kocioł KRm 2,91 MW  

kocioł KRm 2,91 MW                          

kocioł KRm 2,50 MW

Urządzenie do automatycznej regulacji (szafa agregatu prądotwórczego)  

Układ automatycznej regulacji (rozdzielnia elektryczną z baterią kondensatorów)

Układ automatycznej regulacji pomp obiegowych

Układ automatycznej regulacji K3

Układ automatycznej regulacji K1

Układ automatycznej regulacji K2

Pompy obiegowe (zespół pomp)

Obrabiarka do drewna

Tokarka uniwersalna

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 

Zespół komputerowy na hali kotłów

 

Koparko- ładowarka

 

Agregat prądotwórczy z rozdzielnia

 

Odżużlacz zgrzebłowy

 

Odżużlacz zgrzebłowy

 

Przenośnik taśmowy odżużlania

 

Instalacja odpylania (cyklony, przenośnik ślimakowy)

 

Przenośnik taśmowy nawęglania (na konstrukcji stalowej)

 

Odżużlacz

 

Przyrząd do czyszczenia JAD

 

Licznik ciepła

 

Ciepłomierz ultradźwiękowy

 

Zmiękczacz wody

 

Waga samochodowa

 

Agregat prądotwórczy

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

Gwintownica

 

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

28 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

III. Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

Automatyka przemysłowa

 

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej(deliktowa i kontraktowa):

   370 000,00 zł

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

Czyste straty finansowe

 

V. OC Zarządu*

100 000,00 zł

*(Zarząd w ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu jest jednoosobowy, funkcję tą pełni Prezes Zarządu. OC powinno być traktowane jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Polisa powinna zawierać:

 1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
 2. Zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
 3. Pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
 4. Odpowiedzialność cywilna za zobowiązania podatkowe.
 5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych.
 6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń kierowanych przez udziałowców spółki.

  

Oferta winna zawierać:

- warunki ubezpieczenia,
- wysokość składki, w zależności od rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia,
- warunki płatności,
- terminy zgłoszenia szkody,
- kserokopie posiadanych uprawnień i licencji zawodowych zgodnie z wymaganymi przepisami.

 

Poprzez zawarte umowy (polisy) ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres ubezpieczenia, w tym definicje, klauzule dodatkowe (w tym również obligatoryjne), itp., oraz inne informacje/ustalenia przekazane poniżej są zakresem minimalnym.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0-87 42-37-203

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do 23.01.2017 r. do godziny 12:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na ubezpieczenie ZEC.

 

 


OZE art 116

Informacja za 2016 r.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytowrzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2016 wyniosły:

- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii- 0%

- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów- 0%

- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych- 0%


OGŁOSZENIE

dotyczy: Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki w 2017 r.

Otwarcie ofert- Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliwa do koparko-ładowarki w 2017 r.


Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliwa do koparko-ładowarki w 2017 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 
12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki w 2017r.

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 500 dm3.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 2. Do oferty należy załączyć:

a)  formularz cenowy – wg załącznika nr 2;

b)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;

c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)  koncesję na dystrybucję paliwa;

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego.

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do05.12.2016 r. do godziny 15:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: www.zec.orzysz@wp.pl.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Kontakt: 087 42-37-203

6. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliwa do koparko-ładowarki w 2017r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku nr 2 formularz cenowy);
 2. Cena 1 dm3 paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, podana 
  w formularzu cenowym dotyczyć musi ceny detalicznej (brutto) 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON na dystrybutorze stacji paliw przewidzianej do realizacji dostaw wg cen obowiązujących w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego – 23.11.2016 r.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

      5.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert.

 

 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

 a) Cena wykonania zamówienia - waga 20 %;

 b)  Wysokość opustu – waga 80 %;

 Cena wykonania zamówienia - waga 20%, maks. ilość punktów 20;

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                     Cn

Cw = ------------ x 20 pkt

                     Cbo

 

gdzie:

Cw - cena wykonania zamówienia

Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo - cena brutto badanej oferty.

 

Wysokość opustu - waga 80 %, maks. ilość punktów 80;

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                   Obo

Ow = --------- x 80 pkt

                 Onw

 

gdzie:

Ow - wysokość opustu

Onw - najwyższa wartość opustu spośród badanych ofert

Obo - wartość opustu badanej oferty.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

 X. DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

 XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Formularz cenowy.

3. Wzór umowy.

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne wraz z dostawą w ilości 1szt. o minimalnych parametrach:

 1. Podstawowe funkcje urządzenia:

- drukarka

- kopiarka

- skaner

 1. Technologia druku:

- laserowa

-w kolorze

 1. Ilość tonerów:

- 4 czarny plus trzy kolory

 1. Maksymalny rozmiar nośnika:

- A4

 1. Szybkość druku:

- mono- 20 str./min.

- kolor- 20 str./min.

 1. Wydajność:

- 30000 stron/miesiąc

 1. Rozdzielczość drukowania:

- 1200x1200 dpi

 1. Rozdzielczość skanowania:

- 1200x1200 dpi

 1. Obsługiwane języki drukarek:

- PCL 6

- emulsja PostrScript Level 3

 1. Druk dwustronny
 2. Obsługiwane nośniki:

- papier zwykły,

- etykiety papierowe,

- koperty.

 1. Typ skanera:

- skaner płaski

- automatyczny podajnik dokumentów

 1. Prędkość skanowania w trybie normal.:

- 15 str./min

 1. Połączenia:

- WiFi

- port USB

Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oznakowany symbolem zgodności CE oraz indywidualnym numerem seryjnym, powinien również spełniać:

 • Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49, poz. 414 z późn. zmianami),
 • Normy określone w PN-ISO 9296 dotyczące wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych.
 • Warunki zgodności z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD) oraz o zgodności z dyrektywami dotyczącymi emisji fal magnetycznych (EMC).

 

a) urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Listopad 2016 r., płatność przelewem 14 dni po dostawie od daty wpływu faktury VAT do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 04 listopada 2016 r. do godziny 9:00
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- urządzenie wielofunkcyjne‘’.

 

 Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr 1- od 1 do 7 dni

Nr 2- od 8 do 14 dni

Nr 3- od 14 dni do ostatniego dnia listopada

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 14 dni po dostawie od daty wpływu faktury VAT do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)

 


Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

 

Zapytanie ofertowe na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlenia awaryjnego

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Proszę o złożenie oferty z transportem loco Orzysz następujących opraw:

 1. 5 sztuk lampy oświetlenia awaryjnegoktóre powinny odpowiadać poniższym parametrom:

 - Oprawa nastropowa, zawieszana,

- OBUDOWA: tworzywo sztuczne.

- DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste.
- ŹRÓDŁO: diody LED, 4 W.

WERSJA AWARYJNA

- okres gwarancji na oprawy oraz akumulatory nie krótszy niż 5 lat

-  INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy

awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, układy automatycznego ładowania akumulatorów,

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne

- Szczelność oprawy – IP 65,

- moc oprawy – 4 W

ATEST CAMP

 

 1. 6 sztuk  lamp oświetlenia biurowego które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- oprawa LED do montażu do montażu w sufitach podwieszanych

- oprawa dostropowa na bazie systemu KT. Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,

- oprawa wyposażona w uchwyty do montażu w stropie gipsowo-kartonowym,

- oprawa zamknięta mikropryzmatycznym dyfuzorem.

- wymiary gabarytowe: 597x597

- zasilacz wewnątrz oprawy,

- dyfuzor mikropryzmatyczny,

- szczelność oprawy >IP 20,

- klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- trwałość LED – dla L 70B50 – 80000h, dla L80B50 – 50000h,

- diody LED

- moc oprawy – 50 W,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy oprawy +-10%,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego – I,

- okres gwarancji na oprawy nie krótszy niż 5 lat

- klasa efektywności energetycznej – A+

 

       3. 12 sztuk lamp oświetlenia hal które powinny odpowiadać poniższym parametrom:

- Oprawa do zwieszania

- OBUDOWA: poliwęglan klosz w kolorze szarym

- DYFUZOR: PC, przezroczysty,

- ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna >/50 000 godzin pracy

- ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

- Strumień świetlny oprawy >3000lm,

- Szczelność oprawy >IP 65,

- Odporność na uderzenia – IK 08,

- Klasa ochrony przeciwporażeniowej – I,

- Wymiary : długość min. – 1450 mm, szerokość min. – 120 mm,

wysokość min. – 130 mm,

- Diody led muszą być umocowane na panelu wykonanym z blachy, - Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej barwie światła 4000K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70

- Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę.

- Panel LED musi składać się z  modułów nie złączonych ze sobą połączeniami lutowanym,

INNE: w komplecie ( zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem klosza )

- strumień lampy >/ 4500lm,

- moc nie przekraczająca 40W

- okres gwarancji na oprawy oraz panele LED nie krótszy niż 5 lat

- deklaracja zgodności CE,

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 24.10.2016r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”  na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta na zakup lamp oświetleniowych oraz lamp oświetlena awaryjnego”.
Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 95%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

b)      Gwarancja (waga) 5%

Ocenie podlega gwarancja urządzenia.

 

          Przedział gwarancji badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

       najwyższy przedział do badanej oferty

Przedziały gwarancji:

Nr  1- od 5 do 6 lat

Nr 2- pow.6 do 7 lat

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203


Informacja do protokołu otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE do zapytania ofertowego na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Projekt techniczny winien zawierać:

1. rozmieszczenie paneli,

2. wymiary instalacji,

3. schemat elektryczny,

4. obliczenie uzysku eneregii z instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych,

5. moc paneli do zainstalowania ok. 39 kW, nie więcej niż 40 kW,

6. opłacalność przedsięwzięcia bez ujęcia dotacji, przy okazji tworzenia projektu potrzebna jest wizja lokalna w celu omówienia sposobu zamontowania paneli.


OGŁOSZENIE o WYNIKU postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę węglowego miału energetycznego z transportem i rozładunkiem


DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

1.  Powierzchnia dachu do zabudowy: ok. 200 m2 (36/6m).

2.  Hala zbudowana na konstrukcji ze słupami stalowymi, naszym zdaniem należałoby podnieść/przedłużyć słupy i na nich zamontować konstrukcję nośną paneli solarnych. 

3.  Planowana moc paneli do 40kW(na zgłoszenie).


Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.” ZMIANA KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

       Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz  oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

 1.  Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, która winna być zgodna z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działąnie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 1. Termin realizacji zamówienia do dnia 14 Października 2016 r.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Władysław Paweł Pszczółkowski- Prezes Zarządu.
 3. Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do dnia 07.10.2016 r do godz. 9:00 na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz lub drogą mailową na adres: zec.orzysz@wp.pl

pt: „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Zamówienie składa się z trzech części:

Część nr 1: Wykonanie kompletnego studium wykonalności.

Część nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej.

Część nr 3: Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonane prace określone w zamówieniu winny być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca zaoferuję cenę na każdą część zamówienia i cenę łączną za całość zamówienia zgodnie z załącznikiem ofertowym.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wykonania całości zamówienia (wszystkich trzech części).

Kryteria wyboru ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Doświadczenie (M) Wartość kryterium (waga) 10%

Przedstawienie co najmniej trzech referencji w zakresie wykonania projektów związanych z instalacją źródeł energii odnawialnych w ciągu ostatnich trzech lat.

 

                            1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

 

Przedziały:

Nr 1- więcej niż trzy referencje

Nr 2- 3 referencje

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

 

       Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz  oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

 1.  Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, która winna być zgodna z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działąnie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 1. Termin realizacji zamówienia do dnia 14 Października 2016 r.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Władysław Paweł Pszczółkowski- Prezes Zarządu.
 3. Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do dnia 07.10.2016 r do godz. 9:00 na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz lub drogą mailową na adres: zec.orzysz@wp.pl

pt: Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Zamówienie składa się z trzech części:

Część nr 1: Wykonanie kompletnego studium wykonalności.

Część nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej.

Część nr 3: Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonane prace określone w zamówieniu winny być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca zaoferuję cenę na każdą część zamówienia i cenę łączną za całość zamówienia zgodnie z załącznikiem ofertowym.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wykonania całości zamówienia (wszystkich trzech części).

Kryteria wyboru ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Doświadczenie 10%

Przedstawienie co najmniej trzech referencji w zakresie wykonania projektów związanych z instalacją źródeł energii odnawialnych w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamawiający: 

 Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1szt. o minimalnych parametrach:

PARAMETRY PODSTAWOWE:

 • przeznaczenie do druku:

mono/kolor - tekst i grafika

 • rodzaj urządzenia:

wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku:

laserowa kolor

 • format- A4
 • standardowa pamięć -128 MB
 • maksymalna pamięć- 128 MB
 • szybkość procesora- 800 MHz

PARAMETRY DRUKU:

rozdzielczość druku mono: do 2400x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego: do 2400x600 dpi

 • druk dwustronny- tak

PARAMETRY SKANERA:

 • technologia skanowania- CIS
 • skanowanie w kolorze- tak
 • inne cechy- miejsca docelowe skanowania: komputer, urządzenie USB, aplikacja

 PARAMETRY KOPIOWANIA:

 • rozdzielczość kopiowania- 600x600 dpi
 • kopiowanie w kolorze- tak
 • inne funkcje: kopiowanie z automatycznym dopasowaniem do wielkości arkusza, kopiowanie wielu stron na jednym arkuszu,

KOMUNIKACJA:

 • ethernet - druk w sieci LAN- tak
 • wireless - druk przez WiFi- tak
 • drukowanie z urządzeń mobilnych- tak 

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

 • Windows- Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003

GWARANCJA:

24 miesiące gwarancji door to door oraz 36 miesięcy bezpłatnego serwisu

 

a) urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Październik 2016 r., płatność przelewem 30 dni po dostawie po wystawieniu faktury VAT.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 06 października 2016 r. do godziny 9:00
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- urządzenie wielofunkcyjne‘’.

 

 Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr 1- od 1 do 7 dni

Nr 2- od 8 do 14 dni

Nr 3- od 14 dni do ostatniego dnia października

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 30 dni po dostawie.

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)

 

 

 

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych dla ZEC Sp.z o.o. w Orzyszu

Oferta nr 1 została odrzucona (niekompletna oferta)


Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

W DNIU 19.09.2016 r. DODANO DO ZAMÓWIENIA POZYCJE W TABELI OD 23 DO 30

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy

 

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza oraz węzła ul. Giżycka 4 (z uwzględnieniem Giżycka 2)”

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Wojska Polskiego 36 w Orzyszu.”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 

L.p.

Nazwa materiału

 
 1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140 – 12m

19

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140 – 6m

1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-40/110 – 12m

5

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-32/110 – 12m

6

Kolano preizolowane K-65/90o

12

Kolano preizolowane K-40/75o

2

Kolano preizolowane K-32/90o

2

Kolano preizolowane K-32/75o

4

Zespół złącz NT-65/156

38

10 

Zespół złącz NT-40/129

12

11 

Zespół złącz NT-32/129

12

12 

Taśma ostrzegawcza 100m T-150

4

13 

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-110

4

14 

Zakończenie izolacji E-110

4

15 

Zawory kulowe odcinające preziolowane ZK-32

2

16

Zawory kulowe odcinające preziolowane ZK-40

2

17 

Zawór kulowe odcinające do spawania 1,6MPa DN 32

4

18 

Kabel telemetrii  XzTKMXPw mb.

220

19 

Trójnik równoległy TR 40/32/32

1

20 

Trójnik równoległy TR 65/40/32

1

21 

Zawór kulowy odcinający preizolowany ZK 32

2

22 

Zawór kulowy odcinający preizolowany ZK 65

2

23 Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=12 m ze szwem, ins.impl.    2 szt.

24 Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=6 m ze szwem, ins.impl.      1 szt.

25 Kolano preizolowane cz K32/90° A=1, B=1 z ins.imp.                        4 szt.

26 Zespół złącza rur preizolowanych NT-32 z ins.imp. NT 32/129         12 szt.

27 Zawór kulowy preizolowany czarny ZK32 ins.imp.                             2 szt.

28 Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy P110                            2 szt.

29 Zawór kulowy DN32 do wspawania min 1,6 MPa                               2 szt.

30 Kabel do telemtrii 8 żyłowy                                                                  200 m

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 23.09.2016r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały preizolowane dla ZEC”

 

 

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy (waga) 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                              1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

       Nr przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr  1- od 1 do 2 tygodni

Nr 2- pow. 2 do 3 tygodni

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Giżycka 4 w Orzyszu”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 1. Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=12 m ze szwem, ins.impl.    2 szt.
 2. Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=6 m ze szwem, ins.impl.      1 szt.
 3. Kolano preizolowane cz K32/90° A=1, B=1 z ins.imp.                        4 szt.
 4. Zespół złącza rur preizolowanych NT-32 z ins.imp. NT 32/129         12 szt.
 5. Zawór kulowy preizolowany czarny ZK32 ins.imp.                             2 szt.
 6. Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy P110                            2 szt.
 7. Zawór kulowy DN32 do wspawania min 1,6 MPa                               2 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 15.09.2016r. do godziny: 12:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały preizolowane dla ZEC”

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

b)      Termin dostawy M  Wartość kryterium (waga) 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                              

                                     1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

        Nr przedziału dostawy badanej oferty

 

Nr przedziału dostawy:

Nr  1- 1 tydzień

Nr 2- 2 tygodnie

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 567 000,00 zł netto


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Proszę o podanie ceny na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

- wszystkie rury ze szwem

- instalacja alarmowa impulsowa

 1. Rura preizolowana z instal. R-65/140 1=12 m                       12szt.
 2. Kolano 90° z isntal. K-65/90°                                                 8 szt.
 3. Zwężka 65/40                                                                        2 szt.
 4. Zespół złącza z instal. NT-65/156                                          24 szt.
 5. Rura preizol. z instal. R-32/110 1=12 m                                 6 szt.
 6. Rura preizol. z instal. R-32/110 1=6 m                                   4 szt.
 7. Kolano 90° z instal. K-32/90°                                                 8 szt.
 8. Zespół złącza z instal. NT-32/129                                          22 szt.
 9. Zakończenie izolacji E-110                                                    2 szt.
 10. Zawór odcinający kulowy ZK-32                                            2 szt.
 11. Pierścień gumowy P-110                                                       4 szt.
 12. Taśma ostrzegawcza T-150                                                   1 szt.
 13. Zawór kulowy odcinający DN 32 do spawania 1,6 MPa          4 szt.
 14. Kabel do telemetrii XzTKMXPw                                             50 m.
 15. Kolano hamburskie DN 32                                                     3 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 06.09.2016r. do godziny: 09:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na dostawę materiałów  preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC”

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę węglowego miału energetycznego z transportem i rozładunkiem

1.pytanie: Zwracamy się do Państwa z bardzo uprzejmą prośbą o udostępnienie SIWZ do ogłoszonego przetargu na dostawę miału węglowego do ZEC w Orzyszu. 

Odpowiedź: Proszę kierować się przepisami Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy oraz zapisami zawartymi w umowie. 

 

2. pytanie:  W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Panstwa, podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie.  Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

Odpowiedź: Jesteśmy zwolnieni z podatku akcyzowego. Podstawą prawną jest pkt. 7 art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. 


OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę węglowego miału energetycznego z transportem i rozładunkiem

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl  

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg na sezon grzewczy 2016/2017 r.

o parametrach jakościowych:

 • Typ węgla 31.2
 • Wartość opałowa w stanie roboczy min. 21.000 kJ/kg
 • Zawartość części lotnych od 30% do 35 %
 • Zawartość popiołu w stanie roboczym max. do 16 %
 • Zawartość siarki w stanie roboczym max. do 0,6 %
 • Całkowitą zaw. wilgoci w stanie roboczym max. do 12 %
 • Granulacja od 0 do 20 mm

a. Miał w ilości 2.700 Mg Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć loco  skład opału
w Orzyszu - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

b. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym i rozładowane na placu składowym ZEC w Orzyszu na koszt Dostawcy.

c. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbywać w dni robocze.

d. Zamawiający planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego.

Miesiąc

Wielkość dostaw w Mg w 2016 r.

Wielkość dostaw w Mg w 2017 r.

Wrzesień

700

 

Październik

800

 

Listopad

700

 

Grudzień

300

 

Styczeń

 

0

Luty

 

0

Marzec

 

 0

Kwiecień

 

 200

Maj

 

0

Czerwiec

 

0

RAZEM Mg

2.700

 

 

 

 

Dopuszcza się wcześniejszą realizację dostaw przy zachowaniu terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.

e. Przez termin dostawy należy rozumieć dostawę miału loco skład opału ZEC w Orzyszu do ostatniego dnia miesiąca wyszczególnionego w harmonogramie.

f. Podany wyżej harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych czynników.

g. Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w granicach do 20% ilości zamówionej.

h. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększania ilości zamawianego miału węglowego zaplanowanego w harmonogramie w zależności od posiadanych środków finansowych lub w zależności od warunków atmosferycznych.

2. Termin realizacji: 01 września 2016 –30 czerwca 2017 r.

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 02.09.2016 r. do godziny 1200
w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego.

4. Termin otwarcia ofert – 02.09.2016 r. godz. 1210

5. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

7. Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny.

 

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

Przystępując do postępowania pn.:

„Dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg
dla 
Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz
na sezon grzewczy 2016/2017”.

Oświadczam, że:

oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem do placu składowego zgodnie
z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena węgla łącznie z kosztami transportu bez podatku VAT loco skład opału ZEC
w Orzyszu dla parametrów określonych w §4, ustalono w wysokości:

……………………..zł netto, słownie………………………………………………….

Dla terminu płatności 45 dni po dostawie

Do w/w ceny doliczony będzie obowiązujący podatek VAT

 1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

Oferta na dostawę miału węglowego M II dla ZEC Orzysz

Nie otwierać przed 02.09.2016 r. godz. 1210

Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.

 

Pliki do pobrania:

Wynik zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.

Zamawiający w postępowaniu na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017 wybrał oferenta, który zaoferował najniższą cenę, tj. ENERGIA POLSKA Sp. z o.o. Tomasz Żołyniak.


Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego laptopa z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym.

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

 

tel. (87) 423 72 03

 

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl

 

I. Przedmiot zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest laptop w ilości 1szt. z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym o minimalnych parametrach:

 

 

PAMIĘĆ RAM


4 GB

 

DYSK


1TB


GRAFIKA


Intel HD


MATRYCA


15.6” 1366x768


NAPĘD/Y


CD/DVD


DŹWIĘK


Wbudowane głośniki


MYSZ


mysz optyczna


SYSTEM OPERACYJNY


Windows  8 lub wyższy
WEJŚCIA / WYJŚCIA


  • wyjście słuchawkowe


  • wejście mikrofonoweKOMUNIKACJA


  • WifiCZYTNIK KART  • SD, microSDGWARANCJA


24 miesiące gwarancji door to door oraz 36 miesięcy bezpłatnego serwisu

 

 

 

a) laptop  w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Wrzesień 2016 r.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 01 września 2016 r. do godziny 1200
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę laptopa‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- laptop ‘’.

 

4. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego laptopa z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowymdla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego laptopa  z oprogramowaniem Windows, pakietem MS Office, programem antywirusowym wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 30 dni po dostawie.


 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)

 


Wynik zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.

W dniu 08-08-2016r. o godz. 12:00 dokonano weryfikacji ofert na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.


DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na 2017r.

1. PYTANIE:

Czy posiadają Państwo w tym momencie umowę kompleksową z PGE Dystrybucja czy rozdzieloną na sprzedaż i dystrybucję osobno. Jeśli posiadacie Państwo umowę kompleksową to jaki jest okres wypowiedzenia?

Odpowiedź: Umowę mamy rozdzieloną na sprzedaż i dystrybucję.

 

2. PYTANIE:

Czy dopuszczacie Państwo wzór umowy i Pełnomocnictwa stosowany przez wybranego Wykonawcę?

Odpowiedź: Dopuszczamy wzór umowy i pełnomocnictwa stosowany przez Wykonawcę.

 

3. PYTANIE:

Czy udostępnią Państwo wybranemy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do procesu zmiany Sprzedawcy?

Odpowiedź: Jak najbardziej udostępnimy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do procesu zmiany Sprzedawcy.


Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2016 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

II. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

-w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy podpisze w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz umowę na świadczenie usług dystrybucji z OSD.

2. Kompletna oferta musi zawierać:

1) gwarancje stałej ceny na cały rok,

2) dla nowych punktów poboru będą obowiązywać stawki jak w zawartej umowie,

3) Formularz ofertowy energii elektrycznej dla potrzeb ZEC Orzysz sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.

2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

V. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy składać do dnia 08.08.2016r. do godz. 12:00.

pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail : zecorzysz@wp.pl

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę sklepienia do kotła KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

Proszę o złożenie oferty wraz z ceną na wykonanie i dostawę sklepienia do kotła KRM 2,91 „SEFAKO”, Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji: 1985.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 18.07.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę sklepienia dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „wykonanie i dostawa sklepienia do kotła KRm 2,91”.

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę części do rusztów kotłów KRM w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do rusztu kotłów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 1. Części do rusztu RN 09 do kotła typ KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:
  1. Uszczelnienie boczne MS 557- 38 szt.
  2. Uszczelnienie przednie MS 553- prawe- 6 szt., lewe- 2 szt.
  3. Rusztowina 1230 S- 250 szt.

 

 1. Części do rusztu RN 09x4 do kotła typ KRM 2,50 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:
  1. Rusztowina 200S- 200 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 18.07.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do rusztu kotłów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do rusztu kotła”.

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

 1. Wykaz części:
 2. Wał tylny kompletny do rusztu RN  0,9  na 4 rzędy łańcucha na łożyskach tocznych,   - szt 1

 Dodatkowe informacje:

      - rusztowina 230 mm.

  2. Rusztowina 230 mm do rusztu RN  0,9-szt 50

  3. Elementy odżużlacza OZGW

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej ze sworzniem dolne szt. 2 , górne szt. 2

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej wału tylnego kompletne z łożyskami szt. 2

- koło transportowe taśmy zgrzebłowej wału napędzającego  szt. 2

- łańcuch Galla 30 ogniw z zapinką o długości około 3,07m

- koło łańcuchowe Z10 (na łańcuch Galla)

- wieniec koła łańcuchowego Z26 (na łańcuch Galla)

- prowadzenie łańcucha płaskownik gat 18G2 80mmx15mmx2000mm łącznie   około 30 m

- taśma zgrzebłowa do wanny Bu 570, podziałka 512mm, 30 podziałów około 15,5 m.

 1. Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 30.06.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91   ” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91”.

 

 1. Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.

w Orzyszu.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203