Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULE RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub pisemnie na adres administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                      

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

/-/ Władysław Paweł Pszczółkowski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
 2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zec.orzysz@wp.pl lub pisemnie na adres administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt.c) np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami Ustawy prawo o rachunkowości oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie określonej przepisami; dochodzenia roszczeń, wierzytelności z tytułu umowy przez okres, w którym roszczenia się przedawniają (art. 6, ust. 1, lit. F).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby wykonywania obowiązków, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, zewnętrznym audytem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

/-/ Władysław Paweł Pszczółkowski