Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. , jako beneficjent projektu pn.:


•    "Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysza- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" nr POIS.01.01.01-00-008/19-00 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczącycych wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.    specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

Otworzy się w nowym okniehttp://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci