Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 1. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
  Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
  NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
  tel. 087 42-37-203
  e-mail: zec.orzysz@wp.pl
  adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl
 2. Tryb:
  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu budowlanego niżej wymienionych obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 1. Budynek główny (kotłownia)
 2. Budynek pomocniczy (biurowo- warsztatowy)
 3. Budynek portierni
 4. Budynek przepompowni
 5. Skład żużlu
 6. Skład opału
 7. Wysokoparametrowa sieć cieplna wraz z komorami (8szt.). Sieć wybudowana jest w systemie rur preizolowanych. Ok. 350 m wybudowana jest w systemie kanałowym.
 8. Fundament i konstrukcja wsporcza komina.

Przegląd należy wykonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo budowlane w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym.

Wykonawca powinien posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 31.12.2020 r.

 

Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Płatność przelewem po wykonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 07.12.2020 r. na adres: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- w tytule prosimy o wpisanie „oferta-wykonanie rocznego przeglądu budynków”

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:
 3. Ilość punktów przyznana za kryterium cena-

Cena oferty(C) Wartość kryterium- (waga) 60%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100pkt x waga

       Cena badanej oferty

 

 

 1. Ilość punktów przyznana za kryterium ilości wykonanych przeglądów- (waga)40%

Ocenie podlega doświadczenie wykonywania podobnych zadań w okresie ostatnich 3 lat w formie oświadczenia potwierdzonego przez Zleceniodawcę. (3 przeglądy).

 

          Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100pkt x waga

                                                  2

Przedział 1- do 2 przeglądów

Przedział 2- powyżej 2 przeglądów

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.