Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy Numer referencyjny: 1/2021/ZEC 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8

UWAGA !!!

Orzysz, 2021.07.02

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” -Numer referencyjny: 1/2021/ZEC 2021/S 104-274844 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA w MiniPortalu f4268745-04be-4c51-bded-41d7c6841db8.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin dodatkowej, obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 08.07.2021 r. na godzinę 11:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 

UWAGA !!! W wyniku inkorporacji spółek gminnych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., z dniem 01 czerwca 2021 r. nastąpiło przejęcie Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o. przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.

Wszelkie obowiązki  przejmuje Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. NIP 849 000 80 29, REGON 790155073, KRS 19760.

W załączeniu nr.9 aktualny odpis KRS z wpisem 01.06.2021r. o przejęciu Spółki w dziale 6.

 

UWAGA !!!

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 15.06.2021 r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 • budowę magazynu biomasy,
 • budowę przykotłowego magazynu biomasy, z podłogą ruchomą,
 • dostawę i montaż dwóch kotłów wodnych o mocy znamionowej 5,0 MW każdy, opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła (w tym instalacja technologiczno-hydrauliczna kotła, urządzenia automatyki, pomiarów i sterowania, instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostosowanie technologii istniejącej kotłowni do współpracy z projektowaną ciepłownią, w tym m.in. połączenie istniejącego i projektowanego źródła ciepła, dostosowanie pompowni, układu zabezpieczeń, stabilizacji i uzupełniania,
 • zagospodarowanie terenu ciepłowni,
 • przeprowadzenie próby uruchomienia – próba rozruchowa 72-godzinna.
 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8          Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod uzupełniający:

CB32-7                Opalane drewnem

FD05-1                Na wszystkie pory roku

GA20-4                Konkretna moc

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.
 2. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 4. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art.121 pkt.1 ustawy wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę składającego ofertę dostawy i montażu kotłów opalanych biomasą. W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcą.
 5. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, wymagania wskazane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
 6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, armaturęAKPiA, rurociągi oraz
 • 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 cze 2021 12:26
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2021 12:51
Data edycji: wtorek, 8 cze 2021 11:04
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 15035 razy
Ilość edycji: 6