Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2021 r.

 

I.ZAMAWIAJĄCYZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 

12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki i maszyn będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w 2021r.
 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
  w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
 3. a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 200 dm3.
 4. b) benzyna PB 95- około 150 dm3
 5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowo- cenowy)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

    2. Do oferty należy załączyć:

a)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;

b)  koncesję na dystrybucję paliwa;

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego.

 

VI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Rynek 3, do 12.2021 r. do godz. 12:00 Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2020 r. o godz. 12:10 w budynku Ratusza, IV piętro ul. Rynek 3, Orzysz.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Kontakt: 087 42-37-203
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliw 2021r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie ceny detalicznej w dniu ogłoszenia zapytania (04.12.2020 r.)  1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku- formularz ofertowo- cenowy);
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowo- cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli:

a) oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu

b) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

c) do oferty zostały załączone wszystkie załączniki określone w pkt XI zapytania;

d) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

e) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert. Kryterium oceny oferty będzie stanowić wartość netto wykonania zamówienia – 100%,

Oferowana wartość opustu podana w formularzu ofertowym musi być jednakowa dla Pb 95 oraz ON. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy , którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

 IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

X.DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

XI.ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowo- cenowego
 2. Wzór umowy.
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
 4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

Pliki do pobrania: