Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Roboty budowlane 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji” 2/2021/ZEC; 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

UWAGA !!!

Orzysz, 2021.07.02

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji źródeł niskiej emisji” - 2021/S 117-308355 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA W w MiniPortal 8012ac6c-17db-46ee-ba20-2690292c3641

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka gminy w Orzyszu Sp. z o.o. wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 08.07.2021 r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. Z uwagi na sytuację pandemiczną w wizji może wziąć udział tylko 1 osoba reprezentująca wykonawcę. Osoba do kontaktu- Darek Smakosz 603 677 676.

 

 

UWAGA !!! W wyniku inkorporacji spółek gminnych w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., z dniem 01 czerwca 2021 r. nastąpiło przejęcie Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o. przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.

Wszelkie obowiązki  przejmuje Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. NIP 849 000 80 29, REGON 790155073, KRS 19760.

W załączeniu nr.9 aktualny odpis KRS z wpisem 01.06.2021r. o przejęciu Spółki w dziale 6.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę węzłów cieplnych.

Zakres zamówienia stanowi:

realizacja na terenach miejskich:

SIECI

ZADANIE I[1]  budowa nowej sieci cieplnej o długości 964,80 mb + modernizacja istniejącej sieci cieplnej w zakresie zwiększenia średnic, o długości 325,60 mb;

ZADANIE III budowa nowej sieci cieplnej długości 2156,10 mb;

ZADANIE IV budowa nowej sieci cieplnej o długości 513,80 mb;

ZADANIE V  modernizacja istniejącej sieci cieplnej o długości 476,40 mb w zakresie zmiany technologii – z kanałowej na rury preizolowane

WĘZŁY - dostawa i montaż 20 węzłów cieplnych

 

realizacja na terenach zamkniętych:

SIECI

ZADANIE II  budowa nowej sieci z przyłączenia o długości 1651,80 mb.

WĘZŁY – dostawa i montaż 3 węzłów cieplnych.

 1. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy:

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kod uzupełniający:

CA07-1                       Izolowane

FD05-1                       Na wszystkie pory roku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
 2. Zakres przedmiotowy OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

 • CZĘŚĆ I – realizacja na terenach miejskich

Zakres przedmiotowy świadczenia objęty CZĘŚCIĄ I:

 

SIECI CIEPLNE

Lp.

Rodzaj sieci

Długość [m]

Zakres średnic

1

sieci

3.626,90

2xdn25/90 – 2xdn250/400

2

przyłącza

809,80

2xdn25/90 – 2xdn65/140

 

WĘZŁY CIEPLNE

Lp.

RODZAJ WĘZŁA

Ilość [szt.]

Moc wymiennika [kW]

co

cwu

1

jednofunkcyjny wymiennikowy co

13

25 - 100

-

2

dwufunkcyjny wymiennikowy co + cwu

7

60 - 90

20 - 45

 

 • CZĘŚĆ II – realizacja na terenach zamkniętych

Zakres przedmiotowy świadczenia objęty CZĘŚCIĄ II:

SIECI CIEPLNE

Lp.

Rodzaj sieci

Długość [m]

Zakres średnic

1

sieci

334,70

2xdn100/200 – 2xdn200/315

2

przyłącza

1.317,10

2xdn100/200 – 2xdn150/250

WĘZŁY CIEPLNE

Lp.

RODZAJ WĘZŁA

Ilość [szt.]

Moc wymiennika [kW]

co

cwu

1

dwufunkcyjny wymiennikowy co + cwu

3

1x920 – 2x2025

140                       - 850

 

 • Szczególne warunki wykonywanie świadczenia w zakresie CZĘŚCI II
 • Realizacja robót będzie mogła się odbywać w poniedziałek – czwartek, w godzinach 700-1500; piątek 700-1300; (istnieje możliwość pracy w innych godzinach po uzgodnieniu z Dowódcą J.W.1460).
 • W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie wyrazić zgodę na poddanie swoich pracowników i pracowników podwykonawców oraz środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 412 z późn. zm.) – podlegając w tym zakresie wymogom zakreślonym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Właściwej Jednostki Wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia.
 • Po podpisaniu umowy, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wniosku o wydanie przepustek wstępu osób i wjazdu pojazdów wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.
 • Jeżeli wykonawca (podwykonawca) przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami §54 pkt 1-5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18);
 • Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
 • W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, instalacji p. poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca będzie musiał usunąć awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
 1. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 2. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego” wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak opisanemu.
 3. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:
 • 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły oraz
 • 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

 

[1] Podział na zadania zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 cze 2021 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 21 cze 2021 14:31
Data edycji: poniedziałek, 21 cze 2021 14:33
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 22457 razy
Ilość edycji: 5