Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK POSTĘPOWANIA - OTWARCIE OFERT - OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego dla ciepłownictwa na 2 stanowiska pracy

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego dla ciepłownictwa na 2 stanowiska pracy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie
z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zecorzysz@wp.pl, www.bip.zec.orzysz.pl

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: oprogramowanie finansowo-księgowe dedykowane dla ciepłownictwa na 2 stanowiska pracy.

a) ww. przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

2. Termin realizacji: Wrzesień - Październik 2015r.

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 22 września 2015 r. do godziny 900
w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie. Tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

4. Termin otwarcia ofert – 22 września 2015 r. godz. 9.20

5. Termin związania ofertą – 21 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

7. Osoba do kontaktów: Magdalena Oświęcimko - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

II. Formularz ofertowy o treści:

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

Przystępując do postępowania pn.:

Dostawa oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego dla ciepłownictwa na 2 stanowiska pracy” dlaZakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu,
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

Oświadczam, że:

oferujemy dostawę oprogramowania finansowo-księgowego dedykowanego dla ciepłownictwa na 2 stanowiska pracy zgodnie z nw. kalkulacją, do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

KALKULACJA CENOWA

 

Produkt

Łączna

cena netto

Vat

brutto

1

Oprogramowanie finansowo-księgowe dedykowane dla ciepłownictwa - 2 stanowiska

 

 

 

min.: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa, zakupy, sprzedaż, liczniki (dystrybucja ciepła)

 

 

 

2

przeszkolenie 2 pracowników w zakresie ww. oprogramowania

 

 

 

3

Wdrożenie całości oprogramowania

 

 

 

4

Roczna opieka autorska nad całym oprogramowaniem

 

 

 

5

Serwis i opłaty aktualizacyjne

 

 

 

6

Zestawienie połączenia pomiędzy komputerami

 

 

 

         
 

Wymagania sprzętowe:

     
 

 

     

Termin płatności 30 dni po dostawie.

Miejscowość, data, podpis

  1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
    i Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Dane Wykonawcy

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

„Oferta na dostawę oprogramowania finansowo-księgowego”

Nie otwierać przed 22 września 2015 r. godz. 9.20

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 14:34
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 14:40
Data edycji: piątek, 25 wrz 2015 08:48
Opublikował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Zaakceptował(a): Anna Żebrowska-Sołoducha
Artykuł był czytany: 2441 razy
Ilość edycji: 2