Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania na wykonanie dokumentacji i przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 7 przy ul. Giżyckiej

warunki techniczne
warunki techniczne

Wykonanie dokumentacji na przyłącze ciepłownicze i wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 7 przy ul. Giżyckiej w Orzyszu.

 

Zapytanie ofertowe

w sprawie wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji na przyłącze ciepłownicze i wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 7 przy ul. Giżyckiej w Orzyszu. na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zecorzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl

Godziny pracy: 8:00 – 15:00.

 I. Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie kompletnej uzgodnionej dokumentacji na przyłącze ciepłownicze zgodnie z warunkami przyłącza wydanymi przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Zamawiający jest w posiadaniu:

- Pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na podjęcie działań w części miasta wpisanej do rejestru zabytków,

- Pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych,

- Mapy zasadniczej do celów projektowych ze Starostwa Powiatowego w Piszu,

- zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie przyłącza na nieruchomości,

- moc obliczeniowa 58 kW.

2. Wykonanie przyłącza zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

- długość przyłącza – około 33 m,

- teren po wykonaniu przyłącza należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac archeologicznych pod nadzorem uprawnionego archeologa zgodnie z pozwoleniem Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia zaprojektowanego przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

do 06.11.2015 r.

III. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przyłącze na okres 3 lat.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

  1. W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadać środki finansowe i techniczne do wykonania przyłącza.

 

V. Kryteria wyboru oferty

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

VI. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

 

Ofertę prosimy składać Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail : zecorzysz@wp.pl, do dnia 16.10.2015r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie i załączniki do pobrania z www.bip.zec.orzysz.pl

 

załącznik - warunki techniczne przyłącza ciepłowniczego