Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Orzyszu zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie mienia zakładu w zakresie:


- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji,

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w rozbiciu na poszczególne tytuły ubezpieczeń).

 

 Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozję, powódź, huragan, działanie ciężaru śniegu, dym i sadzę, upadek drzew itp..) Rozszerzony o klauzulę przepięcia.

1 478 000,00

 

 

1. Budynki i budowle

 

budynek pomocniczy

500 000,00

Budynek portierni

10 000,00

Budynek gł. kotłowni

700 000,00

Budynek przepompowni ścieków

8 000,00

Komin ciepłowni

260 000,00

2. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe (zakres rozszerzony o ubezpieczenie od szkód elektrycznych)

  

3 776 500,00 zł

 

kocioł KRm 2,91 MW  

900 000,00

kocioł KRm 2,91 MW                          

900 000,00

kocioł KRm 2,50 MW

900 000,00

Urządzenie do automatycznej regulacji (szafa agregatu prądotwórczego)  

38 300,00 

Układ automatycznej regulacji (rozdzielnia elektryczną z baterią kondensatorów)

65 000,00

Układ automatycznej regulacji pomp obiegowych

31 300,00

Układ automatycznej regulacji K3

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K1

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K2

53 000,00

Pompy obiegowe (zespół pomp)

40 000,00

Obrabiarka do drewna

3 500,00

Tokarka uniwersalna

1 500,00

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

24 000,00

Zespół komputerowy na hali kotłów

27 000,00

Koparko- ładowarka

198 000,00

Agregat prądotwórczy z rozdzielnia

50 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

24 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

24 000,00

Przenośnik taśmowy odżużlania

60 000,00

Instalacja odpylania (cyklony, przenośnik ślimakowy)

80 000,00

Przenośnik taśmowy nawęglania (na konstrukcji stalowej)

150 000,00

Odżużlacz

24 000,00

Przyrząd do czyszczenia JAD

1 900,00

Licznik ciepła

13 000,00

Ciepłomierz ultradźwiękowy

3 000,00

Zmiękczacz wody

4 000,00

Waga samochodowa

55 000,00

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji

  

51 000,00 zł

 

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

24 000,00

Zespół komputerowy na hali kotłów

27 000,00

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozszerzone o klauzule reprezentantów oraz klauzulę czystych strat finansowych *

   370 000,00 zł

 

OC za produkt**

20 000,00

OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska***

50 000,00

OC z tyt. budowy, modernizacji, remontu i eksploatacji sieci ciepłowniczej

50 000,00

szkody rzeczowe

50 000,00

szkody osobowe

50 000,00

OC Zarządu****

200 000,00

 

* wysokość składki OC prosimy przedstawić w rozbiciu na poszczególne tytuły ubezpieczenia

** OC za produkt (szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych niż uzgodnione, w tym również będące następstwem awarii lub szkody materialnej dotyczącej sprzętu i/lub urządzeń wytwarzających i/lub transmitujących energię).

*** OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska ( Zagrożenia dla środowiska zidentyfikowane przez Ubezpieczającego: awaria instalacji odpylającej- zwiększona emisja pyłu, awaria rury ciepłowniczej- wyciek gorącej wody).

****(Zarząd w ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu jest jednoosobowy, funkcję tą pełni Prezes Zarządu. OC powinno być traktowane jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Polisa powinna zawierać:

  1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
  2. Zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
  3. Pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
  4. Odpowiedzialność cywilna za zobowiązania podatkowe.
  5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych.
  6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń kierowanych przez udziałowców spółki.

 

  Oferta winna zawierać:
- warunki ubezpieczenia,
- wysokość składki, w zależności od rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia,
- warunki płatności,
- terminy zgłoszenia szkody,
- kserokopie posiadanych uprawnień i licencji zawodowych zgodnie z wymaganymi przepisami.

 

Poprzez zawarte umowy (polisy) ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres ubezpieczenia, w tym definicje, klauzule dodatkowe (w tym również obligatoryjne), itp., oraz inne informacje/ustalenia przekazane poniżej są zakresem minimalnym.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0-87 42-37-203

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do 17.02.2016r. do godziny 15:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: www.zec.orzysz@wp.pl O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.zec.orzysz.pl w zakładce Ogłoszenia.

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia”

 

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na ubezpieczenie mienia

 

ZEC jako Zamawiający sektorowy o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonujący działalność określoną w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

W związku z powyższym po zebraniu i analizie ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty z Oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty.