Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe

 

w sprawie  wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówieniapublicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87)  423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl,

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO₂, NOх  jako NO₂ i CO, z oznaczeniem O₂ i CO₂)   z 3 kotłów wodnych typu KRm-2.91 nr 1 i 2 oraz KRm-2.5 nr 3 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu .

II. Termin wykonania zamówienia :

  1. Badanie w okresie wiosenno- letnim t.j :

- do dnia 20.04.2016 r. -  dwa kotły

- od 04.05.2016 do 20.06.2016 r. trzeci kocioł

  1. Badanie w okresie zimowym  t.j:

- do dnia 31.12.2016 r.

III.  Warunki udziału w postępowaniu:

  1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności certyfikat akredytacji  z zakresem badań emisji wyczerpującym przedmiot zamówienia wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
  2. Posiadać środki finansowe i techniczne do wykonania zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  1. Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

V. Termin złożenia ofert:

1.  Ofertę prosimy składać na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz  lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, do dnia 11.04.2016 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie i załączniki do pobrania z zec.orzysz@wp.pl,

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: