Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu komina.

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Kajki 4 ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu komina stalowego usytuowanego na terenie zakładu w Orzyszu ul.M.Kajki 4.

 

Zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej aktualnego stanu technicznego komina w rozumieniu ustawy prawo budowlane, w tym:

 

  1. Badania stateczności komina - pomiar pionowości komina.
  2. Badania stateczności komina - pomiar napięcia lin odciągów, ocena stanu lin odciągowych i podpór stałych wraz z fundamentami.
  3. Badania stanu oraz  grubości stalowego płaszcza przewodu komina.
  4. Kontrola stanu połączeń spawanych i śrubowych oraz uszczelnień.
  5. Opracowanie wniosków i zleceń odnośnie dalszej eksploatacji komina. Ekspertyza winna określić czy stan techniczny komina pozwala na dalszą jego eksploatację w kolejnych latach oraz jej czasokres.
  6. Wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie i własnym sprzętem. W razie usuwania izolacji termicznej na płaszczu komina w trakcie dokonywania pomiarów, wykonawca doprowadzi płaszcz komina do stanu pierwotnego. Komin jest w ciągłej eksploatacji.

 

 Opis techniczny komina- stan istniejący:

 Komin stalowy cylindryczny samonośny o stałej średnicy Dz=914 mm oraz całkowitej wysokości H=52,0 m wykonany z blach spawanych. Zamocowany centralnie na fundamencie za pośrednictwem śrub kotwiących. Trzon komina składa się z pięciu segmentów. Pierwszy człon pozostawiony z wcześniej eksploatowanego komina jest połączony z nowym kominem za pomocą  spawania. Pozostałe segmenty scalone są za pośrednictwem śrub osadzonych w użebrowanych kołnierzach.

Na poziomie +20,98m przewód komina wsparty jest trójnogiem blachownicowym. Na poziomie +39,2m zainstalowana jest dodatkowa podpora w postaci odciągów linowych.

Trzon komina jest ocieplony zewnętrznie na całej wysokości wełną mineralną w osłonie z blachy ocynkowanej.

Obiekt wyposażony jest w drabinę włazową na całej wysokości trzonu oraz pomost na poziomie + 9m.

 

Zamawiający posiada następującą dokumentację odnośnie badań komina:

1. ekspertyza stanu technicznego opracowana w czerwcu 2012 roku.

2. dokumentacja techniczna prac remontowych komina opracowana w grudniu 2009 roku.

 

Dokumentację będącą w posiadaniu zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy do wglądu.

Wykonawca opracuje ekspertyzę w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i jeden egz. wersji  elektronicznej.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 15 maja 2016 r.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 02.05.2016r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta-ekspertyza komina” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl , w tytule prosimy o wpisanie „oferta na wykonanie ekspertyzy komina”.

 

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta niezbędne do zawarcia umowy tzn. KRS lub kopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument,

- wypełniony formularz ofertowy,

- dokument (kserokopia) stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienie zawodowe rzeczoznawcy budowlanego w specjalności projektowania i badania konstrukcji,

- wykaz (co najmniej dwóch wykonanych ekspertyz kominów stalowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem zakresu, czasu realizacji i miejsca wykonania wraz  z referencjami potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie,

- zaparafowany projekt umowy.

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy np. (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

Kryteria wyboru oferty:

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie dokonane zostanie na podstawie następującego wzoru: P=(Cmin/C)x100%

Gdzie: Cmin – cena brutto najtańszej oferty,

C- cena brutto rozpatrywanej oferty,

 

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów i spełniająca wszystkie warunki podane w ogłoszeniu.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa wg. załączonego wzoru z uwzględnieniem ceny wybranej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyn.

 

 

 

Pliki do pobrania: