Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2016 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

II. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

  1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

-w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy podpisze w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz umowę na świadczenie usług dystrybucji z OSD.

2. Kompletna oferta musi zawierać:

1) gwarancje stałej ceny na cały rok,

2) dla nowych punktów poboru będą obowiązywać stawki jak w zawartej umowie,

3) Formularz ofertowy energii elektrycznej dla potrzeb ZEC Orzysz sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.

2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

V. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy składać do dnia 08.08.2016r. do godz. 12:00.

pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail : zecorzysz@wp.pl

 

 

 

 

Pliki do pobrania: