Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę węglowego miału energetycznego z transportem i rozładunkiem

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl  

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg na sezon grzewczy 2016/2017 r.

o parametrach jakościowych:

  • Typ węgla 31.2
  • Wartość opałowa w stanie roboczy min. 21.000 kJ/kg
  • Zawartość części lotnych od 30% do 35 %
  • Zawartość popiołu w stanie roboczym max. do 16 %
  • Zawartość siarki w stanie roboczym max. do 0,6 %
  • Całkowitą zaw. wilgoci w stanie roboczym max. do 12 %
  • Granulacja od 0 do 20 mm

a. Miał w ilości 2.700 Mg Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć loco  skład opału
w Orzyszu - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

b. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym i rozładowane na placu składowym ZEC w Orzyszu na koszt Dostawcy.

c. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbywać w dni robocze.

d. Zamawiający planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego.

Miesiąc

Wielkość dostaw w Mg w 2016 r.

Wielkość dostaw w Mg w 2017 r.

Wrzesień

700

 

Październik

800

 

Listopad

700

 

Grudzień

300

 

Styczeń

 

0

Luty

 

0

Marzec

 

 0

Kwiecień

 

 200

Maj

 

0

Czerwiec

 

0

RAZEM Mg

2.700

 

 

 

 

Dopuszcza się wcześniejszą realizację dostaw przy zachowaniu terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.

e. Przez termin dostawy należy rozumieć dostawę miału loco skład opału ZEC w Orzyszu do ostatniego dnia miesiąca wyszczególnionego w harmonogramie.

f. Podany wyżej harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych czynników.

g. Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w granicach do 20% ilości zamówionej.

h. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększania ilości zamawianego miału węglowego zaplanowanego w harmonogramie w zależności od posiadanych środków finansowych lub w zależności od warunków atmosferycznych.

2. Termin realizacji: 01 września 2016 –30 czerwca 2017 r.

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 02.09.2016 r. do godziny 1200
w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego.

4. Termin otwarcia ofert – 02.09.2016 r. godz. 1210

5. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%

7. Osoba do kontaktów: Dariusz Smakosz - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny.

 

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

Przystępując do postępowania pn.:

„Dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg
dla 
Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz
na sezon grzewczy 2016/2017”.

Oświadczam, że:

oferujemy dostawę miału węglowego wraz z transportem do placu składowego zgodnie
z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena węgla łącznie z kosztami transportu bez podatku VAT loco skład opału ZEC
w Orzyszu dla parametrów określonych w §4, ustalono w wysokości:

……………………..zł netto, słownie………………………………………………….

Dla terminu płatności 45 dni po dostawie

Do w/w ceny doliczony będzie obowiązujący podatek VAT

  1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

Oferta na dostawę miału węglowego M II dla ZEC Orzysz

Nie otwierać przed 02.09.2016 r. godz. 1210

Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.

 

Pliki do pobrania: