Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku przy ul. Giżycka 4 w Orzyszu”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

  1. Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=12 m ze szwem, ins.impl.    2 szt.
  2. Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=6 m ze szwem, ins.impl.      1 szt.
  3. Kolano preizolowane cz K32/90° A=1, B=1 z ins.imp.                        4 szt.
  4. Zespół złącza rur preizolowanych NT-32 z ins.imp. NT 32/129         12 szt.
  5. Zawór kulowy preizolowany czarny ZK32 ins.imp.                             2 szt.
  6. Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy P110                            2 szt.
  7. Zawór kulowy DN32 do wspawania min 1,6 MPa                               2 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 15.09.2016r. do godziny: 12:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały preizolowane dla ZEC”

Termin dostawy :

Dwa tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

b)      Termin dostawy M  Wartość kryterium (waga) 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                              

                                     1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

        Nr przedziału dostawy badanej oferty

 

Nr przedziału dostawy:

Nr  1- 1 tydzień

Nr 2- 2 tygodnie

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203