Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

W DNIU 19.09.2016 r. DODANO DO ZAMÓWIENIA POZYCJE W TABELI OD 23 DO 30

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy

 

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza oraz węzła ul. Giżycka 4 (z uwzględnieniem Giżycka 2)”

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Wojska Polskiego 36 w Orzyszu.”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

 

L.p.

Nazwa materiału

 
 1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140 – 12m

19

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-65/140 – 6m

1

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-40/110 – 12m

5

Rura preizolowana ze szwem standard izolacja R-32/110 – 12m

6

Kolano preizolowane K-65/90o

12

Kolano preizolowane K-40/75o

2

Kolano preizolowane K-32/90o

2

Kolano preizolowane K-32/75o

4

Zespół złącz NT-65/156

38

10 

Zespół złącz NT-40/129

12

11 

Zespół złącz NT-32/129

12

12 

Taśma ostrzegawcza 100m T-150

4

13 

Przejście przez ścianę pierścień gumowy P-110

4

14 

Zakończenie izolacji E-110

4

15 

Zawory kulowe odcinające preziolowane ZK-32

2

16

Zawory kulowe odcinające preziolowane ZK-40

2

17 

Zawór kulowe odcinające do spawania 1,6MPa DN 32

4

18 

Kabel telemetrii  XzTKMXPw mb.

220

19 

Trójnik równoległy TR 40/32/32

1

20 

Trójnik równoległy TR 65/40/32

1

21 

Zawór kulowy odcinający preizolowany ZK 32

2

22 

Zawór kulowy odcinający preizolowany ZK 65

2

23 Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=12 m ze szwem, ins.impl.    2 szt.

24 Rura preizolowana czarna DN 32/110 I=6 m ze szwem, ins.impl.      1 szt.

25 Kolano preizolowane cz K32/90° A=1, B=1 z ins.imp.                        4 szt.

26 Zespół złącza rur preizolowanych NT-32 z ins.imp. NT 32/129         12 szt.

27 Zawór kulowy preizolowany czarny ZK32 ins.imp.                             2 szt.

28 Przejście przez ścianę-amortyzator gumowy P110                            2 szt.

29 Zawór kulowy DN32 do wspawania min 1,6 MPa                               2 szt.

30 Kabel do telemtrii 8 żyłowy                                                                  200 m

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 23.09.2016r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały preizolowane dla ZEC”

 

 

Termin dostawy :

Trzy tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

 

       Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

      Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy (waga) 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                              1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

       Nr przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr  1- od 1 do 2 tygodni

Nr 2- pow. 2 do 3 tygodni

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania  wykonawcy bez podania przyczyny.

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203