Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamawiający: 

 Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1szt. o minimalnych parametrach:

PARAMETRY PODSTAWOWE:

 • przeznaczenie do druku:

mono/kolor - tekst i grafika

 • rodzaj urządzenia:

wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku:

laserowa kolor

 • format- A4
 • standardowa pamięć -128 MB
 • maksymalna pamięć- 128 MB
 • szybkość procesora- 800 MHz

PARAMETRY DRUKU:

rozdzielczość druku mono: do 2400x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego: do 2400x600 dpi

 • druk dwustronny- tak

PARAMETRY SKANERA:

 • technologia skanowania- CIS
 • skanowanie w kolorze- tak
 • inne cechy- miejsca docelowe skanowania: komputer, urządzenie USB, aplikacja

 PARAMETRY KOPIOWANIA:

 • rozdzielczość kopiowania- 600x600 dpi
 • kopiowanie w kolorze- tak
 • inne funkcje: kopiowanie z automatycznym dopasowaniem do wielkości arkusza, kopiowanie wielu stron na jednym arkuszu,

KOMUNIKACJA:

 • ethernet - druk w sieci LAN- tak
 • wireless - druk przez WiFi- tak
 • drukowanie z urządzeń mobilnych- tak 

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

 • Windows- Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003

GWARANCJA:

24 miesiące gwarancji door to door oraz 36 miesięcy bezpłatnego serwisu

 

a) urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Październik 2016 r., płatność przelewem 30 dni po dostawie po wystawieniu faktury VAT.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 06 października 2016 r. do godziny 9:00
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- urządzenie wielofunkcyjne‘’.

 

 Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr 1- od 1 do 7 dni

Nr 2- od 8 do 14 dni

Nr 3- od 14 dni do ostatniego dnia października

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 30 dni po dostawie.

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)