Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.” ZMIANA KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

       Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz  oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

  1.  Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, która winna być zgodna z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działąnie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  1. Termin realizacji zamówienia do dnia 14 Października 2016 r.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Władysław Paweł Pszczółkowski- Prezes Zarządu.
  3. Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do dnia 07.10.2016 r do godz. 9:00 na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz lub drogą mailową na adres: zec.orzysz@wp.pl

pt: „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Zamówienie składa się z trzech części:

Część nr 1: Wykonanie kompletnego studium wykonalności.

Część nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej.

Część nr 3: Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonane prace określone w zamówieniu winny być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca zaoferuję cenę na każdą część zamówienia i cenę łączną za całość zamówienia zgodnie z załącznikiem ofertowym.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wykonania całości zamówienia (wszystkich trzech części).

Kryteria wyboru ofert:

  1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Doświadczenie (M) Wartość kryterium (waga) 10%

Przedstawienie co najmniej trzech referencji w zakresie wykonania projektów związanych z instalacją źródeł energii odnawialnych w ciągu ostatnich trzech lat.

 

                            1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

 

Przedziały:

Nr 1- więcej niż trzy referencje

Nr 2- 3 referencje

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: