Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko.

dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.” ZMIANA KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

       Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz  oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

  1.  Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, która winna być zgodna z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działąnie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  1. Termin realizacji zamówienia do dnia 14 Października 2016 r.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Władysław Paweł Pszczółkowski- Prezes Zarządu.
  3. Ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać do dnia 07.10.2016 r do godz. 9:00 na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz lub drogą mailową na adres: zec.orzysz@wp.pl

pt: „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”

Zamówienie składa się z trzech części:

Część nr 1: Wykonanie kompletnego studium wykonalności.

Część nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej.

Część nr 3: Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonane prace określone w zamówieniu winny być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność Energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wykonawca zaoferuję cenę na każdą część zamówienia i cenę łączną za całość zamówienia zgodnie z załącznikiem ofertowym.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wykonania całości zamówienia (wszystkich trzech części).

Kryteria wyboru ofert:

  1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Doświadczenie (M) Wartość kryterium (waga) 10%

Przedstawienie co najmniej trzech referencji w zakresie wykonania projektów związanych z instalacją źródeł energii odnawialnych w ciągu ostatnich trzech lat.

 

                            1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

 

Przedziały:

Nr 1- więcej niż trzy referencje

Nr 2- 3 referencje

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: