Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne wraz z dostawą w ilości 1szt. o minimalnych parametrach:

 1. Podstawowe funkcje urządzenia:

- drukarka

- kopiarka

- skaner

 1. Technologia druku:

- laserowa

-w kolorze

 1. Ilość tonerów:

- 4 czarny plus trzy kolory

 1. Maksymalny rozmiar nośnika:

- A4

 1. Szybkość druku:

- mono- 20 str./min.

- kolor- 20 str./min.

 1. Wydajność:

- 30000 stron/miesiąc

 1. Rozdzielczość drukowania:

- 1200x1200 dpi

 1. Rozdzielczość skanowania:

- 1200x1200 dpi

 1. Obsługiwane języki drukarek:

- PCL 6

- emulsja PostrScript Level 3

 1. Druk dwustronny
 2. Obsługiwane nośniki:

- papier zwykły,

- etykiety papierowe,

- koperty.

 1. Typ skanera:

- skaner płaski

- automatyczny podajnik dokumentów

 1. Prędkość skanowania w trybie normal.:

- 15 str./min

 1. Połączenia:

- WiFi

- port USB

Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oznakowany symbolem zgodności CE oraz indywidualnym numerem seryjnym, powinien również spełniać:

 • Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49, poz. 414 z późn. zmianami),
 • Normy określone w PN-ISO 9296 dotyczące wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych.
 • Warunki zgodności z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD) oraz o zgodności z dyrektywami dotyczącymi emisji fal magnetycznych (EMC).

 

a) urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.

 

2. Termin realizacji: Listopad 2016 r., płatność przelewem 14 dni po dostawie od daty wpływu faktury VAT do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

3. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 04 listopada 2016 r. do godziny 9:00
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego‘ ’na adres:  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie ,,oferta- urządzenie wielofunkcyjne‘’.

 

 Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

a)      Cena oferty(C) Wartość kryterium(waga) 90%

Podstawą oceny jest cena przedstawiona przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

      

 

      Najniższa cena oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       Cena badanej oferty

 

 

b)      Termin dostawy 10%

Ocenie podlega termin dostawy.

 

                                1

M=--------------------------------------- x 100 x waga

          Numer przedziału badanej oferty

Przedziały:

Nr 1- od 1 do 7 dni

Nr 2- od 8 do 14 dni

Nr 3- od 14 dni do ostatniego dnia listopada

 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

5. Osoba do kontaktów: Anna Żebrowska - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

 

 

II. Formularz ofertowy o treści:

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………….………...

 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….….

 

Numer telefonu / faksu: .……………………………………………………………….………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

na zamówienie jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz”.

 

Oświadczam, że:

 

oferujemy dostawę jednego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą za cenę:

Cena przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu dla parametrów określonych w pkt I.1 ogłoszenia, ustalono w wysokości:

 

……………………..zł netto, …..……………..….zł VAT, …………….…………zł brutto

 

słownie…………………………………………………..…………………………………….

 

Termin płatności 14 dni po dostawie od daty wpływu faktury VAT do ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę)