Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
tel. 087 42-37-203
e-mail: zec.orzysz@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: Wytwarzanie, zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Nr PKD: 35.30 Z

Data powstania przedsiębiorstwa: 01.01.1994 r.

 

II. Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji,

- ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Polisa zawarta będzie na okres dwóch lat.

 

 Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk.

 

1. Budynki i budowle:

1 478 000,00

budynek pomocniczy rok budowy 1988

Budynek portierni rok budowy 1988

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

Komin ciepłowni

 

2. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe (zakres rozszerzony o ubezpieczenie od szkód elektrycznych):

  

3 787 469,00 zł

kocioł KRm 2,91 MW  

kocioł KRm 2,91 MW                          

kocioł KRm 2,50 MW

Urządzenie do automatycznej regulacji (szafa agregatu prądotwórczego)  

Układ automatycznej regulacji (rozdzielnia elektryczną z baterią kondensatorów)

Układ automatycznej regulacji pomp obiegowych

Układ automatycznej regulacji K3

Układ automatycznej regulacji K1

Układ automatycznej regulacji K2

Pompy obiegowe (zespół pomp)

Obrabiarka do drewna

Tokarka uniwersalna

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 

Zespół komputerowy na hali kotłów

 

Koparko- ładowarka

 

Agregat prądotwórczy z rozdzielnia

 

Odżużlacz zgrzebłowy

 

Odżużlacz zgrzebłowy

 

Przenośnik taśmowy odżużlania

 

Instalacja odpylania (cyklony, przenośnik ślimakowy)

 

Przenośnik taśmowy nawęglania (na konstrukcji stalowej)

 

Odżużlacz

 

Przyrząd do czyszczenia JAD

 

Licznik ciepła

 

Ciepłomierz ultradźwiękowy

 

Zmiękczacz wody

 

Waga samochodowa

 

Agregat prądotwórczy

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

Gwintownica

 

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

28 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

III. Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T

 

Automatyka przemysłowa

 

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej(deliktowa i kontraktowa):

   370 000,00 zł

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

Czyste straty finansowe

 

V. OC Zarządu*

100 000,00 zł

*(Zarząd w ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu jest jednoosobowy, funkcję tą pełni Prezes Zarządu. OC powinno być traktowane jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Polisa powinna zawierać:

  1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
  2. Zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
  3. Pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
  4. Odpowiedzialność cywilna za zobowiązania podatkowe.
  5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych.
  6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń kierowanych przez udziałowców spółki.

  

Oferta winna zawierać:

- warunki ubezpieczenia,
- wysokość składki, w zależności od rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia,
- warunki płatności,
- terminy zgłoszenia szkody,
- kserokopie posiadanych uprawnień i licencji zawodowych zgodnie z wymaganymi przepisami.

 

Poprzez zawarte umowy (polisy) ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres ubezpieczenia, w tym definicje, klauzule dodatkowe (w tym również obligatoryjne), itp., oraz inne informacje/ustalenia przekazane poniżej są zakresem minimalnym.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego przygotowania oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0-87 42-37-203

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, do 23.01.2017 r. do godziny 12:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na ubezpieczenie ZEC.