Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTÓW

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

1. Prosimy o przesłanie informacji na temat szkodowości z poszczególnych ryzyk w okresie ostatnich 3 lat.

Brak szkodliwości w ostatnich 3 latach

2. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Dozór całodobowy, gaśnice przenośne

3. Jakie są zabezpieczenie przeciw kradzieżowe?

Dozór całodobowy

4. Czy wartość majątku przekracza 15 mln?

NIE

5. Jakie są przychody netto za ostatni rok obrotowy?

Informacja w załączniku w rachunku zysku i strat

6. Jaka jest konstrukcja budynków i pokrycie?

Konstrukcja żelbetowa i pływa PV

7. W jakiej wartości podane są sumy ubezpieczenia (dotyczy całego zapytania)? (odtworzeniowej, rzeczywistej czy księgowej brutto)?

Odtworzeniowej

8. Jaki jest wiek budynków?

1988 r.

9. Czy wszystkie budynki są używane- jeżeli nie- to jak są zabezpieczone?

TAK, wszystkie budynki są używane.

10. Jaki ma być zakres ochrony? Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych czy ubezpieczenie mienia o wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

11. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy- jaki ma być zakres ochrony? Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Czy ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB) i ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk? Proszę o informację jaki jest wiek mienia- może mają Państwo wykaz?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

 28 615,00

Zespół komputerowy z programem FK (biuro), zakupiony w 2015 r.

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW, zakupione w 2016 r.

Laptop ASUS F540SA-XX102T, zakupione w 2016 r.

 

Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro), zakupiony w 2015 r.

 

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW, zakupiony w 2016 r.

 

Laptop ASUS F540SA-XX102T, zakupiony w 2016 r.

 

Automatyka przemysłowa

 

 

12. Zespół komputerowy na hali kotłów- do czego służy?

1 komputer służy do odczytywania stanów liczników oraz parametrów urządzeń sterujących kotłowni.

2 komputer – waga samochodowa

13. Czy laptop ASUS jest użytkowany poza lokalizacją? W terenie?

Laptop używany jest w biurze.

14.OC Zarządu. Czy oferta może być złożona bez pkt 5- Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych?

NIE

15. OC członków organów spółki będzie obejmować jedną osobę. Dane:

Władysław Paweł Pszczółkowski

 12-250 Orzysz, nr.tel 607-429-917

e-mail: zec.orzysz@wp.pl                                                                                                        PEŁNIONA FUNKCJA: Prezes zarządu

STAŻ NA STANOWISKU:  1rok 7 miesięcy

PODSTAWA PEŁNIENIA FUNKCJI: Powołanie

WYKSZTAŁCENIE: Wyższe techniczne

ZAKRES KOMPETENCJI: Zarządzanie spółką, zarząd jedno osobowy

 

Czy wobec Ubezpieczonego kiedykolwiek były wysuwane jakieś roszczenia związane z pełnieniem przez niego funkcji lub wykonywaniem powierzonych mu obowiązków:

         NIE

Czy Ubezpieczony/Ubezpieczający wie o jakichkolwiek okolicznościach lub incydentach, które mogą być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:

         NIE

Czy aktualnie toczy się jakieś postępowanie sądowe lub przedsądowe, które może być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:

         NIE

 

Informacje o Podmiocie, w  którym  Ubezpieczony  pełni funkcje lub  wykonuje  powierzone obowiązki:

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu

 ul.Kajki 4 ,12-250 Orzysz, nr tel. 87 42-37-203,

  e-mail: zec.orzysz@wp.pl

 

Forma prowadzonej działalności:  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością

Czy firma jest Spółką notowaną na giełdzie: NIE

Rodzaj prowadzonej działalności: 35,30,Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Data rozpoczęcia działalności : 01.01.1994r.

Czy firma jest częścią konsorcjum lub holdingu bądź w innej formie jest powiązana kapitałowo lub organizacyjnie z innym podmiotem : 

NIE

Okres Ubezpieczenia: 27.02.2017r. -27.02.2019r.

Poprzedni Ubezpieczyciel :  INTER POLSKA

 

Czy wobec Ubezpieczonego kiedykolwiek były wysuwane jakieś roszczenia związane z pełnieniem przez niego funkcji lub wykonywaniem powierzonych mu obowiązków:

       NIE

Czy Ubezpieczony/Ubezpieczający wie o jakichkolwiek okolicznościach lub incydentach, które mogą być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości

       NIE

Czy aktualnie toczy się jakieś postępowanie sądowe lub przedsądowe, które może być podstawą wysuwania roszczeń w przyszłości:   NIE

 

 

 

 16. Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- od wszystkich ryzyk.

 

1. Budynki i budowle:

1 478 000,00

budynek pomocniczy rok budowy 1988

500 000,00

Budynek portierni rok budowy 1988

10 000,00

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

700 000,00

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

8 000,00

Komin ciepłowni

 260 000,00

2. Urządzenia techniczne, maszyny, zestawy komputerowe (zakres rozszerzony o ubezpieczenie od szkód elektrycznych):

  

3 787 469,00 zł

kocioł KRm 2,91 MW  

900 000,00

kocioł KRm 2,91 MW                          

900 000,00

kocioł KRm 2,50 MW

900 000,00

Urządzenie do automatycznej regulacji (szafa agregatu prądotwórczego)  

38 300,00 

Układ automatycznej regulacji (rozdzielnia elektryczną z baterią kondensatorów)

65 000,00

Układ automatycznej regulacji pomp obiegowych

31 300,00

Układ automatycznej regulacji K3

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K1

53 000,00

Układ automatycznej regulacji K2

53 000,00

Pompy obiegowe (zespół pomp)

40 000,00

Obrabiarka do drewna

3 500,00

Tokarka uniwersalna

1 500,00

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 24 000,00

Zespół komputerowy na hali kotłów

 27 000,00

Koparko- ładowarka

 198 000,00

Agregat prądotwórczy z rozdzielnia

 50 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

 24 000,00

Odżużlacz zgrzebłowy

 24 000,00

Przenośnik taśmowy odżużlania

 60 000,00

Instalacja odpylania (cyklony, przenośnik ślimakowy)

 80 000,00

Przenośnik taśmowy nawęglania (na konstrukcji stalowej)

 150 000,00

Odżużlacz

 24 000,00

Przyrząd do czyszczenia JAD

 1 900,00

Licznik ciepła

 13 000,00

Ciepłomierz ultradźwiękowy

 3 000,00

Zmiękczacz wody

 4 000,00

Waga samochodowa

 55 000,00

Agregat prądotwórczy

 3 460,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

 3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

Gwintownica

2 894,31

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji:

  

28 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

24 000,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

III. Ubezpieczenie sprzętu informatycznego, poligraficznego oraz automatyki przemysłowej od ognia:

  78 615,00 zł

Zespół komputerowy z programem FK (biuro) wraz z drukarką laserową i kserokopiarką

 24 000,00

Urządzenie wielofunkcyjne brother MFC-L8850CDW

3 015,45

Laptop ASUS F540SA-XX102T

1 600,00

Automatyka przemysłowa

50 000,00

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej(deliktowa i kontraktowa):

   370 000,00 zł

OC pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników

Szkody z tytułu zanieczyszczenia powietrza

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

Czyste straty finansowe

 

V. OC Zarządu*

100 000,00 zł

*(Zarząd w ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu jest jednoosobowy, funkcję tą pełni Prezes Zarządu. OC powinno być traktowane jako uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Polisa powinna zawierać:

  1. Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.
  2. Zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
  3. Pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
  4. Odpowiedzialność cywilna za zobowiązania podatkowe.
  5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu kar administracyjnych.
  6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń kierowanych przez udziałowców spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: