Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu
 1. Pełna nazwa firmy: Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Adres siedziby: ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz
 3. Kraj zarejestrowania działalności: Polska
 4. Numer REGON: 790146000
 5. Numer NIP: 8490006645
 6. Numer KRS: 0000042220
 7. Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1994 r.
 8. Liczba pracowników: 20
 9. Czy zakres działalności Spółki Kapitałowej obejmuje takie rodzaje działalności jak usługi prawne lub usługi księgowe? NIE
 10. Nazwy udziałowców, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego lub praw głosu oraz procentowy udział.

Gmina Orzysz, 100%

 1. Czy Spółka Kapitałowa posiada jakieś spółki zależne? NIE
 2. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna posiada papiery wartościowe (np. akcje lub obligacje) notowane na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych? NIE
 3. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna planuje nową emisję papierów wartościowych (akcje, obligacje, etc.)? NIE
 4. Czy Spółka Kapitałowa, jego spółka dominująca lub spółka zależna wyemitowała papiery wartościowe będące w obrocie publicznym na giełdach w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie (włączając w to papiery wartościowe typu ADR Level I, II oraz III, zarówno typu „sponsored” jak i „non-sponsored”)? NIE
 5. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek formę działalności lub posiada aktywa na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady? NIE
 6. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek działalność lub posiada aktywa na terytorium państw objętych aktualnie międzynarodowymi sankcjami i embargo? NIE
 7. Czy struktura właścicielska Spółki Kapitałowej uległa istotnym zmianom w ciągu ostatnich dwóch lat ? NIE
 8. Czy Spółka kapitałowa rozważa w tym momencie jakiekolwiek fuzje, przejęcia lub sprzedaż majątku Spółki? NIE
 9. Czy Spółka Kapitałowa posiada wiedzę o jakichkolwiek planach przejęcia jej przez jakikolwiek podmiot lub zainteresowaniu odnośnie nabycia jego akcji/udziałów przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną? NIE
 10. Czy Spółka Kapitałowa posiada wiedzę na temat przesłanek mogących wskazywać na wymóg ogłoszenia upadłości, postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego, postępowania sanacyjnego? NIE
 11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy jakakolwiek osoba będą członkiem władz Spółki Kapitałowej przestała pełnić swoje funkcje? NIE
 12. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Spółka Kapitałowa dokonała zmian w swoich sprawozdaniach finansowych? NIE
 13. Czy audytorzy badający sprawozdanie finansowe Spółki Kapitałowej zidentyfikowali jakiekolwiek nieprawidłowości w czasie Kontroli w okresie 3 ostatnich lat? NIE
 14. Czy w ciągu ostatnich 3 ostatnich lat Spółka Kapitałowa złamała postanowienia umów kredytowych, konwenty lub inne postanowienia kontraktowe? NIE
 15. Czy Spółka Kapitałowa posiada obecnie lub planuje nabyć jakiekolwiek spekulacyjne instrumenty pochodne? NIE
 16. Czy kiedykolwiek wniesiono (w tym czy jest aktualnie otwarte) jakiekolwiek roszczenie lub wszczęto postępowanie przygotowawcze przeciwko dawnym lub obecnym członkom zarządu, rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej, Spółki matki lub jej podmiotów zależnych w związku z pełnieniem funkcji we władzach Spółki Kapitałowej lub podmiotu zależnego w ciągu ostatnich 5 lat? NIE
 17. Czy Spółce Kapitałowej wiadomo, po dokonaniu rozeznania, o jakichkolwiek okolicznościach lub wydarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczeń lub wszczęcia postępowania przeciwko członkom zarządu rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej lub jego podmiotów zależnych.
 18. Czy członkowie Organów Spółki Kapitałowej posiadają obecnie aktualną polisę D&O? NIE
 19. Jeśli „nie”, czy Spółka Kapitałowa kiedykolwiek posiadała polisę D&O? NIE
 20. Czy Spółce Kapitałowej kiedykolwiek odmówiono zawarcia ubezpieczenia D&O? NIE
 21. O jaki limit odpowiedzialności (PLN) Spółka Kapitałowa wnioskuje? 100.000,00 zł
 22. Wnioskowany okres ubezpieczenia? 2 lata od 27.02.2017 r.