Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

 

Zakład Energeryki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu przedłuża czas składania ofert na ubezpieczenie ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu do dnia 27.01.2017 r. godz. 12:00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. M. Kajki 4, Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: zec.orzysz@wp.pl O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zakładu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na ubezpieczenie ZEC.