Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

OPIS

ODPOWIEDŹ

  1. Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności (prosimy o wpisanie bez podawania nr PKD)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

  1. Jakie budynki znajdują się na terenie ubezpieczanej lokalizacji (rodzaj budynku np.: magazyn, hala produkcyjna etc.) oraz liczba budynków

budynek pomocniczy rok budowy 1988

500 000,00

Budynek portierni rok budowy 1988

10 000,00

Budynek gł. Kotłowni rok budowy 1988

700 000,00

Budynek przepompowni ścieków rok budowy 1988

8 000,00

Komin ciepłowni

 260 000,00

  1. Konstrukcja budynków i  rok budowy

Konstrukcja żelbetowa i płyta PV

  1. Zabezpieczenia ppoż.

Dozór całodobowy, gaśnice przenośne

 

  1. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe

Dozór całodobowy

  1. Wartość najdroższej lokalizacji/PML

Budynek +wyposażenie

Budynek główny kotłowni- ok. 3 mln.

  1. Magazynowanie: powierzchnia przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na paletach, regałach, luzem w kartonach etc.),czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków

Skład opału na zewnątrz budynku.

  1. Materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, farby, lakiery etc.)

Acetylen do celów remontowych.

  1. Opis zagrożenia ryzykiem powodzi, czy wystapiła powódź po 1997 r ?

NIE

  1. Szkodowość z podziałem na lata i ryzyka (co najmniej za ostatnie 3 lata)

Brak szkód

 

 

Czy w budynkach występują ściany oddzielenia pożarowego, jeśli tak proszę podać w jakiej klasie (30 minut, 60, itp.)      NIE DOTYCZY

 

Czy występuje składowanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 10 metrów od budynku?  NIE DOTYCZY

 

Proszę o podanie maksymalnej  wysokości składowania towaru, NIE DOTYCZY

 

Czy występuje w zakładzie składowanie płynów łatwopalnych (lakierów, farb, opakowań), jeśli tak to czy łącznie jest to więcej niż 1000 litrów. NIE DOTYCZY

 

Czy w obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji i wykrywania pożaru (SAP), jeśli jest tylko w niektórych obiektach proszę podać w jakich. NIE DOTYCZY

 

Czy istnieje przekazywanie sygnału o wybuchu pożaru(z instalacji SAP/z instalacji tryskaczowej) do miejsca stałego nadzoru(portiernia, centrum monitoringu) i/lub do straży pożarnej? Prosimy o konkretne wskazanie. NIE DOTYCZY

 

Czy w obiekcie/tach zainstalowane są hydranty wewnętrzne, jeśli nie to proszę o podanie informacji w jakim obiekcie/ zakresie obiektu występują? Poprosimy o dosłanie aktualnego przeglądu. NIE DOTYCZY

 

Czy istnieją hydranty zewnętrzne na obszarze zakładu/posesji/ulicy (jeśli jedynie w ulicy proszę podać odległość do działki)  Poprosimy o dosłanie aktualnego przeglądu. NIE DOTYCZY

 

Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość  NIE DOTYCZY

 

W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej ? Ochotnicza straż pożarna nie będzie brana pod uwagę. 24 km.

 

Czy jest całodobowa ochrona na miejscu (min. 2 osoby/zmiane) ? TAK

 

Czy ochrona ma system kontroli wartowników? NIE

 

Czy jest zainstalowany monitoring(telewizja przemysłowa)? Czy tylko na zewnątrz obiektów, czy również w środku? Czy jest oglądana w czasie realnym czy tylko nagrywana? NIE

 

Proszę podać w ilu zmianowym systemie wykonuje się pracę w zakładzie? 2 osoby na 12h

 

Czy prace niebezpieczne pożarowo podlegają pisemnym procedurom, czy kontroluje się miejsca prac np. w 1g. i 4g? TAK

 

Czy w odciągach pyłów zainstalowano system gaszenia iskier np. Grecon? NIE

 

Czy produkowane są meble tapicerowane? Jeśli tak, jakiego rodzaju kleje są wykorzystywane, gdzie składowane. Czy wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem z instalacja w EX? NIE