Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.”

Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu

w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy

 

ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.”

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę loko ZEC następujących materiałów preizolowanych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

1.

Rura preizolowana czarna R-65/140 L=12 m ze szw. z instalacją impuls.

2 szt.

2.

Rura preizolowana czarna R-65/140 L=6 m ze szw. z instalacją impuls.

2 szt.

3.

Kolano preizolowane czarne K-65/90° A=1,0 B=1,0 z inst.impul.

2 szt.

4.

Trójnik preizolowany prostopadły z odgałęzieniem 45° DN 100/200 ø 65x140 z instalacją impulsową.

2 szt.

5.

Zawory kulowe do wspawania DN 65 mm 2,5 Mpa

2 szt.

6.

Zawór kulowy preizolowany czarny ZK-65 z instalacją impulsową zredukowany przelot.

2 szt.

7.

Zespół złącza rur preizolowanych NT-65/156 z ins.impul.

18 szt.

8.

Przejście przez ścianę- amortyzator gumowy P-140

4 szt.

9.

Końcówka termokurczliwa ø140

2 szt.

 

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 28.02.2017 r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały dla ZEC- przyłącze Rynek 3”

Termin dostawy : Cztery tygodnie od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu.

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

Do oferty prosimy dołączyć gwarancję dla rur preizolowanych oraz deklarację zgodności wyrobów z PN

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203