Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług maklerskich dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług maklerskich dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

  1. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl

KRS: 000004220, NIP: 849-00-06-645

 

Tryb:

Postępowanie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa związana z prowadzeniem usług maklerskich dotyczących zakupu na giełdzie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu oraz prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dot. zakupów na giełdzie.

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie e-maila należy złożyć do 28.03.2017 r. do godziny: 09:00 na adres: zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „oferta-białe certyfikaty dla ZEC”

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

Wysokość prowizji za zakup certyfikatów- cena za 1 toe (C) ilość punktów za kryterium(waga) 40%    

 Najniższa wysokość prowizji     

C=----------------------- x 100 x waga

Wysokość prowizji badanej oferty

Wysokość kwartalnej opłaty za członkostwo w rejestrze świadectw pochodzenia-. (M) ilość punktów za kryterium(waga) 60%

 

        Najniższa Wysokość kwartalnej opłaty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

     Wysokość kwartalnej opłaty badanej oferty

 

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z największą ilością punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania żadnej oferty. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisania na okres trzech lat na warunkach biura maklerskiego.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203

 

Pliki do pobrania: