Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowena wykonanię i dostawę czści do kotła Typ Krm 2,91 "SEFAKO" Sędziszkowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240065, rok produkcji 1985.

Proszę o podanie ceny na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów, nr fabryczny 1240072, rok produkcji 1985.

  • Części do rusztu RN 09 do kotła typ KRM 2,91 „SEFAKO” Sędziszowska Fabryka Kotłów:

 

- Uszczelnienie przednie MS 553- prawe- 4 szt., lewe- 4 szt.

 

  • Elementy odżużlacza OZGW

 

- koło prowadzące taśmy zgrzebłowej wału tylnego kompletne fi 230 z łożyskami 6212 - 2 kpl.

- koło transportowe typ „GWIAZDA’ taśmy zgrzebłowej wału napędzającego  szt. 2

- taśma zgrzebłowa do wanny Bu 570, podziałka 512mm, 30 podziałów około 15,5 m.

Termin złożenia ofert:

Ofertę cenową w formie pisemnej, lub e-mailem należy złożyć do 03.04.2017r. do godziny: 12:00 w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta- na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91 ” na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz. W przypadku e-maila:zec.orzysz@wp.pl, w tytule prosimy o wpisanie „na wykonanie i dostawę części do kotła Typ Krm 2,91”.

 Termin dostawy :

Siedem dni od wybrania wykonawcy i złożenia zamówienia przez ZEC Sp. z o.o.

w Orzyszu.

 Kryteria wyboru oferty:

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium- cena oferty brutto wraz z dostawą .
  2. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 87 4237203
  3. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.