Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELONE NA WNIOSEK OFERENTA

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.
  1. Dotyczy:pkt 3 ppkt 2 ust. 2) Zapytania

Czy Zamawiający w ciągu okresu zamówienia zamierza zwiększyć ilość punktów poboru ? Wykonawca wyjaśnia, iż w momencie wyboru Wykonawcy zostaje zakupiona energia w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, po cenie zaoferowanej i zakontraktowanej na Towarowej Giełdzie Energii. Zatem rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej do nowych punktów poboru po takich samych cenach może okazać się niekorzystne dla Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że Zamawiający powinien posiadać wiedze, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. zgodnie z art. 29 ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne 
i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w zapisu.

Odpowiedź: Nie zamierzamy w okresie zamówienia zwiększyć ilości punktów poboru energii.

  1. Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail?

Odpowiedź: Tak, akceptujemy.

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak

  1. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?,

Odpowiedź: Tak, udzielimy stosownego pełnomocnictwa.

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy dla danego PPE jest to pierwsza czy też kolejna zmiana sprzedawcy, kto jest aktualnym sprzedawcą, czy aktualna umowa jest kompleksowa oraz jaki jest okres jej wypowiedzenia?

Odpowiedź: Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Aktualnym sprzedawcą jest firma Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy (01.01.2017 r. -31.12.2017 r.) więc nie ma konieczności wypowiadania umowy.

  1. Czy Zamawiający ma zawarte umowę/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminach przewidzianych w Zapytaniu? Jeśli tak - jaki jest termin wypowiedzenia umowy/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź: Nie mamy zawartych ww. umów.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Tak.

  1. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nr NIP

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- moc umowna;

- numer licznika; numer ewidencyjny PPE

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- planowane roczne zużycie energii;

- grupy taryfowe;

Oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP

- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź: Tak. Przekażemy wszystkie niezbędne informacje do podpisania umowy.