Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta orzysz

ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty na usługę  w zakresie projektowania, dla zadania pn: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ NA TERENIE MIASTA ORZYSZ”.

 

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się do zamówienia.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dokumentacji obejmującej projekt budowlany na budowie sieci cieplnej od budynku Os. Robotnicze 11 (Gimnazjum ) do budynku Os. Robotnicze 15 i projektowanych budynków przy ul. Mickiewicza wraz z kosztorysem inwestorskim;

 

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci cieplnej na terenie miasta Orzysz- Sieć cieplna zlokalizowana będzie na nieruchomościach gruntowych o nr działek (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 1 DK 63,284/1, 284/2, 284/4)

 

Zamawiający  wymaga wykonania i opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w ilości:

 1. projekt budowlany przyłącza - 4 egz. - wersja papierowa;
 2. kosztorysy inwestorskie -2 egz. wersja papierowa;
 3. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 5. opracowanie projektu organizacji ruchu,
 6. uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Kompletną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

 

Opis stanu istniejącego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz powyższe działki oznaczone są symbolem; MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych oraz nieruchomość drogi krajowej DK.

-planuje się usytuowanie przyłącza na nieruchomościach gruntowych: (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 1 (DK 63), 284/1, 284/2, 284/4) 

- w załączeniu szkic z ewentualnym przebiegiem przyłącza.

- ZEC zlecił wykonanie i dostarczy sporządzoną mapę do celów projektowych.

- ZEC Orzysz oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami (dz. 21/11, 21/7, 21/9, 284/1, 284/2, 284/4) na których będzie realizowane przedsięwzięcie. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością zostanie dostarczone przez Inwestora w dniu podpisywania umowy z Wykonawcą.

 

 

 1. Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.
 2. W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy bezwzględnie dokonać wizji
  w terenie.
 3. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamówienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o samorządzie zawodowym.
 4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, oraz posiadać zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. Wykonawca w/w dokumentację opracowuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz
  z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462). Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego projektu przez Prezesa ZEC Orzysz..
 7. W razie stwierdzenia błędów projektowych zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora do:

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwana,

- wykonania projektów zamiennych, których konieczność opracowania wynika z błędów projektowych,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej,

w ramach realizowanego zadania projektowego, na koszt wykonawcy,
w terminie j.w.

 1. Doświadczenie- Wykonanie co najmniej trzech dokumentacji na sieci cieplne w ostatnich trzech latach.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 r. Termin ten może ulec wydłużeniu jeżeli niemożliwe będzie uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomościami od właścicieli.

 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium:                  Waga:

CENA                                    90%

Termin realizacji                     10%    

 

Przedział 1- do 10 lipca 2017 r.

Przedział 2- od 11 lipca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.

Przedział 3-od 21 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

- ceny netto, podatek VAT, cena brutto za całość zamówienia.

 

- dokument (kserokopia) stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, oraz posiadać zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym z polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy np. (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą ZEC w Orzyszu Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź jeżeli realizacja zamówienie nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

 

W załączeniu mapa poglądowa. 

 

Sprawę prowadzi Dariusz Smakosz, tel. 87/4237203 , e-mali zec.orzysz@wp.pl  

 

Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017r do godz.12:00 pocztą elektroniczną na adres zec.orzysz@wp.pl lub dostarczyć osobiście na adres: ZEC w Orzyszu , ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz. Oferta winna mieć tytuł: „opracowanie dokumentacji technicznej dla ZEC Orzysz.”