Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

 1. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa: www.bip.zec.orzysz.pl  

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węglowego M IIA typ 31.2 klasy 21/16/06 w ilości 2.700 Mg na sezon grzewczy 2017/2018 r.

o parametrach jakościowych:

 • Typ węgla 31.2
 • Wartość opałowa w stanie roboczy min. 21.000 kJ/kg
 • Zawartość części lotnych od 30% do 35 %
 • Zawartość popiołu w stanie roboczym max. do 16 %
 • Zawartość siarki w stanie roboczym max. do 0,6 %
 • Całkowitą zaw. wilgoci w stanie roboczym max. do 13 %
 • Granulacja od 0 do 20 mm
 1. Miał w ilości 2.700 Mg Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć loco skład opału
  w Orzyszu - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz.
 2. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym i rozładowane na placu składowym ZEC w Orzyszu na koszt Dostawcy.
 3. Rozładunek poszczególnych dostaw musi się odbywać w dni robocze.
 4. Zamawiający planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego.

Miesiąc

Wielkość dostaw w Mg w 2017 r.

Wielkość dostaw w Mg w 2018 r.

Sierpień

900

 

Wrzesień

800

 

Październik

800

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Styczeń

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 200

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

RAZEM Mg

2.700

       

Dopuszcza się wcześniejszą realizację dostaw przy zachowaniu terminów płatności wynikających z harmonogramu dostaw.

 1. Przez termin dostawy należy rozumieć dostawę miału loco skład opału ZEC w Orzyszu do ostatniego dnia miesiąca wyszczególnionego w harmonogramie.
 2. Podany wyżej harmonogram dostaw może ulec modyfikacjom wynikającym z uwzględnia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków atmosferycznych oraz innych czynników.
 3. Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w granicach do+- 20% ilości zamówionej.
 4. Termin realizacji: 01 sierpnia 2017 –30 czerwca 2018 r.
 5. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 17.07.2017 r. do godziny 11:50
  w siedzibie ZEC w Orzyszu ul. M. Kajki 4. Oferty przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego uważa się za złożone prawidłowo, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w ww. terminie, tym samym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego.
 6. Termin otwarcia ofert – 17.07.2017 r. godz. 12:00
 7. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Kryterium oceny ofert – cena brutto = 100%
 9. Osoba do kontaktów: Prezes Zarządu- Władysław Paweł Pszczółkowski - tel.87 423 72 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Pliki do pobrania: