Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu

ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz

tel. (87) 423 72 03; faks 87 423 72 03

e-mail : zec.orzysz@wp.pl, strona internetowa www.bip.zec.orzysz.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2018 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Orzyszu. Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok.:

- dzień 132 MWh.

- noc 85 MWh

Grupy taryfowe: C22b.

Ilość punktów odbioru: 1.

Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma PGE Dystrybucja S.A.

 

2. Termin wykonania zamówienia

Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

3. Kryteria wyboru oferty

  1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą wartością brutto.
  2. Wartość brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzyszu, nie później niż do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:50 osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską.

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych, zapisanych stronach opatrzonych podpisem (parafką), w kolejności zgodnej z treścią załączonych formularzu do SIWZ, należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w tym wewnętrznej opatrzonej danymi Wykonawcy, zewnętrznej nieprzezroczystej, zaadresowanej- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz i opatrzonej napisem: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 r.- Nie otwierać przed 12.09.2017 r. godz. 12:00”

Pliki do pobrania: