Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2020 r.

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2020 r.

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw w 2020 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu 
12-250 Orzyszu, ul. M. Kajki 4

NIP: 849 – 00 – 06 – 645

Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki i maszyn będących własnością ZEC w 2020r.
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego 
  w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
 4. a) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 2 300 dm3.
 5. b) benzyna PB 95- około 150 dm3
 6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowo- cenowy)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. Do oferty należy załączyć:
 2. a)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;
 3. b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
  o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. c)  koncesję na dystrybucję paliwa;
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;
 2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 3. c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego.
 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Rynek 3 piętro IV, do 30.12.2019 r. do godziny 8:00.  Oferta może zostać przesłana również e-mailem na adres: www.zec.orzysz@wp.pl.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Kontakt: 87 4237203
 10. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu –oferta”

Oferta przesłana mailem powinna mieć tytuł: Oferta na zakup paliw 2020r.

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku- formularz ofertowo- cenowy);
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowo- cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 2. a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
 3. b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 4. c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 1. Wartość zamówienia według cen w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 (cena z  - waga 40 %; maks. ilość punktów 40);

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                 Cn

Cw = ------------ x 40 pkt

                Cbo

 

gdzie:

Cw – kryterium wartości zamówienia w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Cn - najniższa wartość oferty brutto według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

Cbo - wartość brutto badanej oferty według cen obowiązujących w dniu zapytania ofertowego.

 

 1. b)  Wartość oferowanego opustu brutto dla całości zamówienia – waga 60 %; maks. ilość punktów 60;

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

              Obo

Co = --------- x 60 pkt

              Onw

 

gdzie:

Co – Kryterium wartości opustu.

Onw - najwyższa wartość opustu ogółem brutto spośród badanych ofert.

Obo - wartość opustu ogółem brutto badanej oferty.

 1. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, której suma punktów w poszczególnych kryteriach uzyska najwyższą wartość.
 2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki na stronie www.bip.zec.orzysz.pl 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 2. Wzór formularza ofertowo- cenowego
 3. Wzór umowy.
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 gru 2019 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2019 13:53
Data edycji: czwartek, 19 gru 2019 12:20
Opublikował(a): Władysław Pszczółkowski
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 320 razy
Ilość edycji: 1