Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w 2020 roku

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w 2020 roku

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 1. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
  Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz
  NIP 849-00-06-645, REGON: 790146000
  tel. 87 4237203
  e-mail: zec.orzysz@wp.pl
  adres strony internetowej: www.bip.zec.orzysz.pl
 2. Tryb:

 Niniejsze postępowanie jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwolniona
z obowiązku jej zastosowania.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych powszechnie dostępnych o normatywnych standardach jakości, szczegółowo wyszczególnionych
w formularzu ofertowym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Osoba do kontaktów: Krystyna Harłożyńska - tel. 87 4237203 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Ofertę cenową w formie e-maila lub pisemnie należy złożyć do 30.12.2019 r. do godziny: 8:30 na adres e-mail: zec.orzysz@wp.pl, lub pocztą na adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu- ul. Rynek 3 piętro IV Orzysz w tytule prosimy o wpisanie „oferta-materiały biurowe”

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:
 3. Kryterium ceny oferty(C) -waga 60%

C- liczba punktów przypadająca za kryterium ceny

 

       wartość brutto najniższej oferty

C=----------------------- x 100 x waga

       wartość brutto badanej oferty

 

 1. Kryterium szybkości wykonania zamówienia - waga 40%

M - liczba punktów przypadająca za kryterium szybkości wykonania

 

 

                 Przedział badanej oferty

M=--------------------------------------- x 100 x waga

                                          2

Przedział 1- dostawa w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Przedział 2- dostawa w ciągu 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która osiągnie najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania: